Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-11-04 15:17:15 przez system

Powiat w Narodowym Programie Przebudowy Dróg

Komisja, powołana przez wojewodę małopolskiego, zakończyła ocenę wniosków złożonych w naborze na 2014 r. Złożono 69 wniosków, w tym 25 wniosków powiatowych oraz 44 wnioski gminne. Gotowe są wstępne listy rankingowe projektów.
65 wniosków uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną, natomiast 4 wnioski zostały odrzucone ze względu na braki formalne.

Gotowa jest już wstępna lista rankingowa wniosków, które nie budzily zastrzeżeń proceduralnych. Pozytywną opinię uzyskał wniosek Powiatu Bocheńskiego o „Przebudowę, budowę oraz remont ciągu dróg 2075 K Lipnica Murowana- Żegocina, nr 2071 K Łąkta Górna- Łapanów, nr 2073 K Ubrzeż-Zbydniów, nr 2095 K Trzciana-Łąkta Górna i 2072K Leszczyna – Nowe Rybie na długości odcinków dróg 7, 671 mb”.

Spośród dróg gminnych pozytywnie zostały zaopiniowane wnioski z miasta Bochni (modernizacja ok. 2 km dróg), Gminy Bochnia (remont 1 km 60 0m drogi Brzeźnica – Stary Wiśnicz), Gminy Drwinia (remont i przebudowa ok. 2 km 300 m) i gmina Nowy Wiśnicz (remont 2 km 600 m drogi Wiśnicz Mały-Podgórdek-Brzeźnica).

Zgodnie z harmonogramem prac wnioskodawcy mogą zgłaszać zastrzeżenia do list rankingowych w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia. Zastrzeżenia wnioskodawców są równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny złożonego wniosku. Wnosząc zastrzeżenie, wnioskodawca może dopełnić wymogów formalnych zgłoszonego w terminie wniosku, który podlegał odrzuceniu. Komisja rozpatrzy zastrzeżenia a następnie wojewoda małopolski przekaże listę zakwalifikowanych wniosków ministrowi administracji i cyfryzacji, który zatwierdza ostateczną listę wniosków objętych dofinansowaniem.
Na realizację Programu w roku 2014 dla Małopolski zaplanowano kwotę 17 mln 865 tys. złotych.

Harmonogram naboru wniosków na 2014 r.:

  • w ciągu 14 dni od ogłoszenia wstępnej listy rankingowej – zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych.
  • do 30 listopada 2013 r. - rozpatrzenie przez komisję zastrzeżeń, ogłoszenie przez wojewodę małopolskiego ostatecznych list rankingowych i przedłożenie ich do zatwierdzenia przez ministra administracji i cyfryzacji.
  • do 20 grudnia 2013 r. – zatwierdzenie przez ministra administracji i cyfryzacji list zakwalifikowanych wniosków.