Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-07-04 15:45:21 przez system

Prawie 6,5 mln zł na rozbudowę drogi Bochnia-Bogucice

20 czerwca 2017 r. Zarządu Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Bochnia-Bogucice. Kwota dofinansowania jaką otrzyma powiat to prawie 6,5 ml zł.

Tytuł projektu brzmi: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia-Uście Solne - Barczków na odcinku Bochnia-Bogucice (etap I Bochnia-Gawłów)”

W uzasadnieniu do uchwały czytamy:
Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach RP MP.07.01.03-IZ.00-12-056/16 dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne –SPR, w dniu 4 sierpnia 2016 r. ogłoszony został konkurs numer RPMP.07.01.03-IZ.00-12-056/16 w ramach przedmiotowego Poddziałania. W okresie od dnia 5 listopada 2016 roku do 3 marca 2017 r. przeprowadzona została ocena formalna 25 wniosków. Pozytywny wynik oceny na etapie oceny formalnej uzyskały 22 projekty. Zadania, które na ww. etapie oceny zostały ocenione pozytywnie, przekazano do oceny merytorycznej, której elementem jest ocena finansowa. Ocena merytoryczna została zakończona w dniu 5 czerwca 2017 r. Pozytywny wynik oceny uzyskało 18 projektów.

W śród tych projektów jest także projekt złożony przez Starostwo Powiatowe w Bochni. Dokładna kwota dofinansowania wynosi 6 481 199,96 zł. W ocenie merytorycznej za projekt powiat otrzymał 63,64% punktów. Z dofinansowania tego projektu mogą się cieszyć nie tylko władze ale i mieszkańcy powiatu, także Słomki czy Gawłowa przez które przebiega ta inwestycja.