Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-10-31 10:18:22 przez system

Rada Gminy: uchwała wbrew Konstytucji i wyrokowi sądu

Zaledwie tydzień temu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydal wyrok w sprawie pozbawienia biernego prawa wyborczego sołtysów zawieszonych przez Radę Gminy Bochnia, orzekając, że uchwala Rady jest nieważna w tym właśnie punkcie. Wielu przyjęło zatem z dużym zaskoczeniem projekt uchwały złożony przez wójta na wtorkowej (30 października) sesji Rady Gminy.

/media/data/upload/loga/Powiat/Powiat loga/Rada Gminy-uniwersalny.jpgProponuje się tam ni mniej ni więcej tylko konsultacje z mieszkańcami w sprawie kolejnej zmiany statutów sołectw. Jedna ze zmian stanowi, że: „na Sołtysa, członka Rady Soleckiej nie mogą kandydować osoby zawieszone w pełnieniu funkcji sołtysa przez organ stanowiący gminy na okres dwóch kadencji po której nastąpiło zawieszanie.”

Na próżno radny Zbigniew Bachmiński apelował o wstrzymanie się z podjęciem takiej uchwały. Przypominał przy tym o niedawnym, negatywnym dla Rady wyroku WSA w Krakowie. – Ustawa samorządowa i Konstytucja jasno mówią kto może ograniczyć prawa wyborcze obywatela. Z całym szacunkiem dla państwa, nie jest to Rada Gminy – przypomniał.

Dodajmy, że takim organem jest jedynie sejm. Mówi o tym wyraźnie art. 31, pkt.3 Konstytucji, na co powołał się również w swoim wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny: Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

W odpowiedzi wójt Jerzy Lysy stwierdził, że uchwala Rady z 2011 roku jest ciągle obowiązująca, ponieważ wyrok WSA jest jeszcze nieprawomocny. - Rozpatrzenie odwołania przez NSA może potrwać nawet rok! – zauważył.

Wójt skomentował też niedawne postępowanie sądowe: - Pan Woźnicki i pani Chojnacka zakrzyczeli sąd, nie dając naszemu pełnomocnikowi możliwości wypowiedzenia się ! (w tym miejscu trzeba jasno stwierdzić: najdelikatniej rzecz ujmując Jerzy Lysy mija się z prawdą. Można to wytłumaczyć, choć nie – usprawiedliwić tym, że sam, mimo delegacji Rady, nie uczestniczył w żadnym posiedzeniu sądu. Było zgoła przeciwnie. Przewodnicząca składu sędziowskiego pozwoliła na pełne wypowiedzi prawników – pana Roberta Tomczyka ze strony Gminy Bochnia i pani Katarzyny Grucy ze strony wojewody. Przerywała natomiast wystąpienia obojga zainteresowanych sołtysów jeśli, jej zdaniem, wypowiedź choć trochę odbiegła od tematu rozprawy. Z tego właśnie powodu na ostatniej rozprawie Wacław Woźnicki postanowił wynająć swojego przedstawiciela prawnego).

Uchwałę przyjęto. Głosowało za nią 10 radnych. Trzech było przeciw (Zbigniew Bachmiński, Andrzej Sarliński i Wiesław Skoczek), a dwóch wstrzymało się od głosu (Krzysztof Więcek i Piotr Gajek).

Konsultacje społeczne mają się odbyć od 2 do 16 listopada. Mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem statutu sołectw w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś swoje uwagi zgłaszać na dziennik podawczy, w pok. nr 1 w biurze rady Gminy Bochnia, oraz pocztą elektroniczną na adres ugbochnia@poczta.fm.