Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-06-30 18:29:15 przez system

Rada Miasta: absolutorium z kłopotami

Komisja Rewizyjna nie sprostała zadaniu

Rada Miasta w Bochni przegłosowała udzielenie absolutorium dla burmistrza miasta Bochnia za wykonanie budżetu za 2018 rok mimo, że Komisja Rewizyjna nie wyraziła konkretnej opinii w tej sprawie.

Sytuacja jaka w tym roku zaistniała w procedurze udzielania burmistrzowi absolutorium oraz całej dyskusji nad zeszłorocznym budżetem była dość nietypowa. Sprawa miała swe główne źródło w Komisji Rewizyjnej, której członkowie nie doszli do porozumienia jaki wniosek skierować do Rady Miasta i do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czy wnioskować za czy przeciw udzieleniu burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za poprzedni rok. W głosowaniu jakie miało miejsce podczas posiedzenia Komisji radni nie wypowiedzieli się w jasny sposób. Wynik głosowania pokazał, że jeden radny był za udzieleniem absolutorium, jeden radny był przeciw podczas gdy pozostałych trzech radnych wstrzymało się od głosu. Komisja odrzuciła więc wniosek o udzielenie absolutorium dla burmistrza miasta dodatkowo nie wyrażając w głosowaniu konkretnego zdania za czy przeciw absolutorium. Formułując dokument o odrzucenie wniosku popełniono też błędy gdyż pierwszy taki wniosek nie był podpisany przez przewodniczącą, a kolejny wniosek był podpisany przez wiceprzewodniczącego, co w obydwu przypadkach było procedurą niewłaściwą. Komisja Rewizyjna nie wysłała więc Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miasta prawomocnego wniosku wyraźnie sugerującego jedną z opcji za czy przeciw.

Radny Kazimierz Ścisło podkreślił, że nie było jeszcze takiej sytuacji w historii samorządu bocheńskiego, przynajmniej przez okres jaki zasiada jako radny w Radzie Miejskiej, a jest to już piąta kadencja radnego.

Podczas zeszłotygodniowego posiedzenia Rady Miasta sprawa absolutorium zaczęła się już na samym początku w chwili kiedy radni mogli wnosić propozycje do porządku obrad. Radny Jerzy Lysy sugerował nawet by znieść z porządku obrad punkt 7, w którym radni mieli głosować nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu.

Zgodnie z artykułem 18a ustawy samorządowej Komisja Rewizyjna powinna zaproponować któreś z możliwych dwóch rozwiązań: albo udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium burmistrzowi. Ponieważ nie doszło do rozstrzygnięcia w tej sprawie i wniosek tak na prawdę nie jest wnioskiem a jedynie sprawozdaniem z posiedzenia Komisji gdzie stwierdzono kompletny rozkład głosów remisowy. RIO w sposób elegancki wytknęło nam, że musimy dokonać reasumpcji posiedzenia i złożenia formalnego wniosku. Gdyby nawet podjąć tą uchwałę dzisiaj uchwała ta byłaby uchylona a my narazilibyśmy się na śmieszność – mówił radny.

Dodał później, że konsultował się w tej sprawie zarówno szefem biura prawnego wojewody jak i z szefem Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radny podkreślił, że uchwałę taką można podjąć i były takie przypadki. Uchwała taka nie była uchylana przez pana wojewodę natomiast uchwała taka zostanie – jak zaznaczył radny - „wyrzucona do kosza”.

Wniosek o zdjęcie głosowania nad absolutorium jednak nie przeszedł i radni zajęli się tą sprawą ulegając sugestii radczyni prawnej, która zacytowała fragment ustawy o finansach publicznych, który mówi, że Rada „ma obowiązek przeprowadzić procedurę absolutoryjną”. Za podjęciem obrad w sprawie absolutorium optował również przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Kosturkiewicz, podkreślając, że wysłanie wniosku w tej sprawie jest obowiązkiem Komisji Rewizyjnej natomiast o absolutorium decyduje Rada.

Radni podjęli więc dyskusję i odbyła się coroczna procedura według której odbywa się debata nad udzieleniem absolutorium dla burmistrza z wykonania budżetu. Po zapoznaniu się z sytuacją jaka zaistniała po głosowaniu w Komisji Rewizyjnej oraz po odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej opinie swą wygłosiła najpierw pani skarbnik Grażyna Zioło, po której głos zabrali reprezentanci poszczególnych klubów radnych zasiadających w Radzie Miasta. Nowością podczas tegorocznej sesji absolutoryjnej była debata nad Raportem o Stanie Gminy Miasta Bochnia za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Raport szczegółowo omówił radny Jan Balicki wskazując na jego pozytywne strony jak i braki oraz niedociągnięcia.

W głosowaniu nad wotum zaufania dla burmistrza miasta 16 radnych zagłosowało na tak, pięciu było przeciwnych. Ostatecznie Rada większością głosów wotum zaufania burmistrzowi udzieliła. Radni zgłaszający sprzeciw to: Zenona Banasiak (PiS), Bogdan Kosturkiewicz (PiS), Jerzy Lysy (Jedność Narodu Wspólnota), Janusz Możdżeń (Bocheńskie Porozumienie), Damian Słonina (Bocheńskie Porozumienie)

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz stanu mienia komunalnego przedstawionego przez Urząd Miasta Bochnia Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną.

Przypomnijmy zeszłoroczny budżet wykonano w następujących liczbach:

Dochody wyniosły 138 294 132 zł to jest 98% w stosunku do zaplanowanych.

Wydatki wyniosły 141 145 666 zł to jest 94,7 % założonego planu.

Deficyt budżetowy wyniósł: 2 851 534 zł przy planowanym 7 934 773 zł.

Przychody wyniosły 13 634 773 zł w tym z tytułu kredytów 3 mln 328 tys. zł. Z tytułu wolnych środków 10 306 773 zł.

W 2018 nie zaciągnięto nowego długu. Rozchody z tytułu spłaty poprzednich długów w 2018 wyniosły 5 mln 700 tys. Dług jaki pozostał na koncie budżetu miasta 31 XII 2018 roku to 30 mln 557 tys.

W sprawie wykonania budżetu za rok 2018 swe zdanie po kolei wygłaszali Jerzy Lysy – (Jedność Narodu Wspólnota), który opowiedział się przeciwko absolutorium. Zdanie swe przedstawił również Krzysztof Sroka reprezentujący klub radnych Prawo i Sprawiedliwość. Klub mimo zaznaczonych wątpliwości co do wykonania niektórych punktów budżetowych (niski poziom wydatków majątkowych, niskie wydatki na oświatę, sposób przygotowania rewitalizacji centrum Bochni czy niezrealizowane punkty budżetu związane z inwestycjami przy ul. Łychów, Windakiewicza, Karosek, ul. Polnej czy ul. Górskiej) ogólnie pozytywnie wyraził się o realizacji budżetu za 2018 rok, zaznaczając, że Urząd Miasta prawidłowo gospodarował środkami finansowymi. Dodał jednak, że nie będzie dyscypliny głosowania i każdy radny może głosować zgodnie z własnym przekonaniem.

Opinię co do zeszłorocznego budżetu wyraził również Kazimierz Ścisło reprezentujący klub radnych Bochniacy dla Bochni, który pozytywnie zaopiniował realizację ubiegłorocznego budżetu, zapowiadając poparcie dla absolutorium dla burmistrza miasta.

Głos zabrał również burmistrz miasta Stefan Kolawiński wyjaśniając powody opóźnień czy odstąpienia od niektórych zadań. Uznał, że realizacja budżetu w 90% nie jest złym wynikiem. Burmistrz dziękował także wszystkim mającym do czynienia z realizacją budżetu. Zaznaczył także, że jesteśmy w momencie zwrotnym dla naszego miasta realizując zadania, które zmienią to miasta na kilka dziesięcioleci.

„…Uczestniczymy w zmianach w Bochni, które mają dalekosiężne znaczenie i chciałbym prosić byście razem ze mną, podobnie jak członkowie poprzedniej Rady, podchodzili do tych zmian które się dzieją w sposób rzeczowy i merytoryczny – apelował do radnych. Byśmy mieli satysfakcję z tego, że dokładamy kolejną cegiełkę do budowania dobrobytu naszego miasta, zwiększenia komfortu życia naszych mieszkańców, byśmy mogli powiedzieć kiedyś idąc za rękę z wnukiem czy wnuczką: To dzięki moim decyzjom, dzięki mojemu wsparciu dla burmistrza udało się zrobić to czy tamto. To co się dzieje, to jest wynik naszej wspólnej pracy. Za to nas będą rozliczać mieszkańcy czy potrafimy ze sobą współdziałać i tworzyć dobro dodane dla tego miasta czy tez nie”.

Mimo baraku prawomocnej opinii Komisji Rewizyjnej co do udzielenia bądź nie absolutorium dla burmistrza spowodowanym remisowym rozstrzygniętym w głosowaniu, radni ostatecznie zdecydowali, że Rada Miasta udzieli absolutorium burmistrzowi z wykonania zeszłorocznego budżetu, przy czym nie wszyscy radni byli jednomyślni.

Za udzieleniem absolutorium dla burmistrza opowiedzieli się radni: Marta Babicz, Jan Balicki, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa oraz Kazimierz Wróbel.

Przeciw: Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina,

Wstrzymali się: Zenona Banasiak, Marek Bryg, Bogdan Kosturkiewicz

Nie wiemy jeszcze jak zakończy się sprawa przegłosowania absolutorium bez wydania prawomocnej i konkretnej opinii za czy przeciw absolutorium przez Komisję Rewizyjną.

pw

Foto: UM Bochnia