Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-03-31 10:28:25 przez system

Rada Miasta odrzuca opinię "Solidarności"

Na czwartkowej (30 marca) sesji Rady Miasta raz jeszcze powrócił temat dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Stało się to za sprawą NSZZ „Solidarność”, który pozytywnie zaopiniował miejski projekt tej sieci, pod dwoma wszakże warunkami.

Pierwszym z nich było jednoznaczne potwierdzenie, że w PSP nr 1 i nr 5 zostaną zapewnione 3 oddziały każdej klasy.
Drugi warunek to wyeliminowanie zapisów dotyczących konieczności przenoszenia uczniów PSP nr 2 do PSP nr 1.
Rada Miasta postanowiła stanowisko "Solidarności" odrzucić. Radnych przekonała treść uzasadnienia dla projektu uchwały, w którym czytamy: (…) powyższe warunki przedstawione przez organizację związkową w żadnej mierze nie odnoszą się do treści poddane opiniowaniu uchwały (…). Stąd też wniosek o zmianę opiniowanego projektu w w. wskazanych obszarach jest bezprzedmiotowy.
Biorąc pod uwagę, że stawiane przez organizację związkową warunki dotyczą jedynie zapisów występujących w uzasadnieniu do projektu uchwały, które nie stanowią części aktu prawa miejscowego i nie posiadają charakteru normotwórczego, uzależnianie od zmian tych zapisów pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały nie znajduje prawnego uzasadnienia.”

Przy okazji glosowania nad odrzuceniem opinii „Solidarności”, burmistrzowi zadano również trzy pytania dotyczące PSP nr 2:
- Czy prawdą jest, że istnieje zamiar zlikwidowania PSP nr 2?
- Czy koniecznym jest powoływanie w tej szkole oddziału przedszkolnego? Zdaniem pytającego warunki tam istniejące nie sprzyjają bezpieczeństwu dzieci.
- Jaki wpływ na SP nr 2 będzie miała powstająca w sąsiedztwie tężnia?

Burmistrz zapewnił, że nie jest zamiarem miasta likwidowanie jakiejkolwiek szkoły podstawowej, w tym również "Dwójki".
Jeżeli chodzi o powstanie oddziału przedszkolnego, to ma zamiar w najbliższym czasie spotkać się z Radą Rodziców przy tej szkole i zapoznać się z argumentami, dotyczącymi bezpieczeństwa i komunikacji.
Co do istnienia tężni, zdaniem burmistrza jej sąsiedztwo będzie dla szkoły bardzo pozytywne, choćby poprzez istnienie nowych obiektów sportowych, towarzyszących tężni. Stefan Kolawiński nawiązał też do opinii, że w tym miejscu Bochni powietrze jest bardzo zanieczyszczone. Przypomniał, że w wielu miastach europejskich tężnie są zlokalizowane w środku miasta. Istnienie tężni sprawi, że powietrze w tym rejonie będzie czystsze.

Burmistrz zapewnił też rodziców, że w dalszym ciągu będzie możliwość przyjmowania do szkół dzieci spoza obwodu szkolnego, w miarę wolnych miejsc. Dodał też, że uchwalona sieć szkół sprawdzi się w praktyce w ciągu najbliższego roku szkolnego i nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją w przyszłości skorygować.

eb