Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-08-31 23:38:17 przez system

Rada przyjęła uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego

Podczas sierpniowej (27 VIII) sesji Rady Miasta radni zagłosowali za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego.

Do uchwalenia projektu, podczas obrad, namawiał radnych Andrzej Koprowski, asystent burmistrza Bochni. - Projekt tego regulaminu przeszedł już bardzo długą drogę. Ustalone zostało, że regulamin ten będzie ewoluował, bo życie dopiero nam pokaże, gdzie dokonać jakichś zmian, gdzie doprecyzować – stwierdził asystent włodarza miasta.

Zdanie przedmówcy poparł Eugeniusz Konieczny. - Wszyscy jesteśmy chyba troszkę przemęczeni kwestią budżetu obywatelskiego. Dajmy się mu narodzić, a później w praktyce będzie on weryfikowany – zaznaczył radny.

W podobnym tonie wypowiedział się również radny Marek Gruca. - Trzeba dać budżetowi wystartować. Zaczynamy coś nowego, piękną inicjatywę, gdzie zarządy osiedli mogą umiejętnie wykorzystywać pieniądze na rzecz dobra wspólnego – mówił podczas sesji.

Ostatecznie za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Bochni zagłosowali wszyscy radni, za wyjątkiem Zbigniewa Włosińskiego, który wstrzymał się od głosu.

Chronologia działań dot. Budżetu Obywatelskiego Miasta Bochnia: (źródło: bochnia.eu)

 1. W odpowiedzi na oczekiwania społeczne dot. większego udziału obywateli w decydowaniu na jakie działania samorządu ma być przeznaczona część środków finansowych , na przełomie września i października 2014r podczas cyklu zebrań osiedlowych, prezentowana jest propozycja budżetu dla osiedli w podziale po 50 tys. zł na każde z nich. W sumie daje to kwotę 700 tys. zł. Propozycja zgłoszona przez burmistrza, pod nazwą „Budżet Obywatelski” spotyka się z ogólną aprobatą mieszkańców obecnych na zebraniach, w tym Zarządów Osiedli.

 2. Wrzesień 2014 do lutego 2015 – pierwsze doniesienia medialne rozpoczynają się szeroką dyskusję na portalach internetowych, przede wszystkim dotyczące formy BO zaproponowanej przez burmistrza. Generalnie, prezentowane założenia określane są jako zbyt proste i nie spełniające wielu zasad BO ugruntowanych w innych miastach. Wytykany jest przede wszystkim brak możliwości głosowania przez mieszkańców nad projektami i oddanie decyzji w ręce Zarządów Osiedli.

 3. 26 luty 2015 – burmistrz biorąc pod uwagę liczne głosy krytyki na wprowadzone w 2015 r. rozwiązania, zakreślając wstępnie ramy prac nad BO, zwraca się do Radnych Miasta Bochni listem o powołanie Komisji Doraźnej, która poprzez szerokie konsultacje społeczne wypracowałaby taki model BO, który najlepiej spełniłby oczekiwania mieszkańców.

 4. Połowa marca 2015 - wobec braku odpowiedzi na propozycję powołania Komisji Doraźnej, lub przedstawienia innej możliwości działań, burmistrz zleca przygotowanie projektu regulaminu BO w UM.

 5. Kwiecień 2015 – projekt regulaminu BO jest prezentowany na poszczególnych komisjach problemowych RM (oprócz Komisji ds. Finansów) i zgłoszony pod obrady RM. Komisja ds. Finansów zgłasza szereg uwag, sprowadzających się do ogólnych stwierdzeń o dużej komplikacji regulaminu i braku opinii radcy prawnego jednocześnie postulując o zdjęcie z porządku obrad niedopracowanego projektu.

 6. 30 kwietnia 2015 – projekt uchwały o regulaminie BO zostaje wycofany z porządku obrad.

 7. Maj 2015 – projekt regulaminu zostaje rozesłany do członków Komisji ds. Finansów z prośbą o przedstawienie uwag do jego zapisów. Po ich otrzymaniu oraz uwzględnieniu większości uwag i poprawek, projekt zostaje ponownie przesłany członków Komisji ds. Finansów. Nowych uwag brak.

 8. 1 czerwca 2015- wobec zagrożenia niewykonania BO na rok 2016 w pełnej formule, burmistrz wysyła zaproszenie do szerokiej konsultacji społecznej (radni, Zarządy Osiedli, przedstawiciele mediów, NGO, chętni mieszkańcy) projektu BO, proponując panel dyskusyjny w siedzibie UM, w dniu 9 czerwca.

 9. 9 czerwca 2015 - podczas spotkania w którym uczestniczyło kilku radnych - przedstawiciele Zarządów Osiedli, mediów, NGO i miasta - projekt regulaminu BO zostaje poddany mocnej krytyce, jako zbyt skomplikowany. Przyjęto, że przed następnym spotkaniem zostanie przygotowany i rozesłany drogą @-mailową, projekt dużo prostszy i bardziej przejrzysty.

 10. Na kolejnym spotkaniu (panelu) uczestnicy stwierdzili zbyt duże uproszczenie regulaminu. Swój projekt zgłosiła także organizacja NGO i przedstawiciel RM. Po długiej dyskusji nad przedstawionymi propozycjami rozwiązań, powrócono do projektu regulaminu z poprzedniego spotkania jako bazy do dalszych prac.

 11. Czerwiec, lipiec 2015 – po czterech spotkaniach wypracowano ogólnie zaakceptowany projekt regulaminu BO, który przedstawiono radcy prawnemu UM, w celu określenia zgodności jego zapisów z obowiązującymi normami prawnymi i ich przejrzystości.

 12. 31 lipca radca prawny UM przedkłada uwagi do projektu regulaminu. 4 sierpnia po uwzględnieniu uwag radcy, projekt BO (wraz ze skanem uwag) zostaje rozesłany do radnych i uczestników paneli dyskusyjnych dot. BO.

Dalsze działania:

 1. Sierpień 2015 – przekazanie projektu BO Komisjom Problemowym RM, prezentacja BO na forum publicznym.

 2. 27 sierpień – Uchwała RM ws. uchwalenia regulaminu BO

 3. Pozostałe działania zgodne z harmonogramem stanowiącym zał. Nr 4 do regulaminu BO.

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BOCHNIA:

I. Założenia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady i działania mające na celu bezpośrednie i aktywne włączenie mieszkańców Bochni w proces tworzenia i wdrażania inicjatyw społecznych.

 2. Budżet Obywatelski to środki wyodrębnione w uchwale budżetowej Gminy Miasta Bochnia (zwanej dalej Miastem) i przeznaczone na realizację zadań ogólno-miejskich oraz zadań osiedlowych.

 3. Podział środków na zadania ogólno-miejskie i osiedlowe w równych kwotach do dyspozycji poszczególnych 14 osiedli Miasta, jest ustalany przez Burmistrza Miasta stosownym Zarządzeniem.

 4. Środki Budżetu Obywatelskiego są przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z zapisów art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

 5. Prezentacja możliwości wynikających z utworzenia Budżetu Obywatelskiego, a także zasad jego wykorzystania prowadzona jest przez Zarządy osiedli i przedstawicieli Urzędu Miasta, w szczególności poprzez spotkania z mieszkańcami na zebraniach osiedlowych. Pełna informacja na temat Budżetu Obywatelskiego jest zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Miasta. Bezpośrednie informacje będzie też można uzyskać w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta.

II. Projekty

 1. Zgłaszanym projektem może być inicjatywa określająca zadanie, które mieści się w katalogu zadań własnych Miasta.

 2. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Bochnia, który ukończył 16 lat.

 3. Koszt zgłoszonego projektu nie może przekraczać kwoty założonej w Budżecie Obywatelskim.

 4. Projekt ogólno miejski musi być potwierdzony poparciem co najmniej 60 mieszkańców miasta. W takim przypadku wartość, do jakiej może być finansowany projekt, jest określona kwotą ustaloną dla zadań ogólno-miejskich.

 5. Projekt osiedlowy musi uzyskać poparcie co najmniej 25 mieszkańców tego osiedla.

 6. Zgłoszenia projektu dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta.

 7. Wzór listy poparcia danego projektu stanowi załącznik Nr 2 niniejszego Regulaminu.

 8. Do projektu można dołączyć opinie specjalistów dla zakresu danego projektu i w zależności od jego charakteru opinie środowiskowe.

 9. Zgłaszający projekt ma prawo do nieodpłatnej pomocy Urzędu Miasta w zakresie oszacowania kosztu inicjatywy, a także określenia uwarunkowań formalno-prawnych.

 10. Projekty składa się w Zarządach poszczególnych osiedli lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta w terminie określonym Harmonogramem Budżetu Obywatelskiego, stanowiącym załącznik nr 4 niniejszego regulaminu.

 11. Projekty zgłaszane w poszczególnych osiedlach po formalnej weryfikacji, są niezwłocznie przekazywane przez właściwe Zarządy Osiedli do Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta.

 12. Informacja o projektach osiedlowych zgłoszonych do Urzędu Miasta jest udostępniana właściwym Zarządom Osiedli.

III. Weryfikacja projektów

 1. Sprawdzenia wszystkich złożonych projektów pod względem formalno-prawnym dokonuje Urząd Miasta Bochnia.

 2. W razie wątpliwości Urząd Miasta Bochnia kontaktuje się ze zgłaszającym w celu usunięcia wad formalnych lub uzupełnienia wniosku.

IV. Prezentacja projektów

 1. W terminie określonym w harmonogramie, Wydział Promocji i Rozwoju Miasta ogłasza wykaz wszystkich zgłoszonych i spełniających wymogi formalno-prawne projektów wraz z ich treścią i załącznikami w podziale na projekty osiedlowe i ogólno-miejskie. Wykaz jest umieszczony na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej.

 2. Upowszechnienia projektów i ich prezentacji dokonują Urząd Miasta, Zarządy Osiedli lub zgłaszający projekt na stronie internetowej miasta lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób np. poprzez plakaty, ulotki, ogłoszenia, akcje medialne oraz inne formy komunikacji i promocji.

V. Wybór projektów

 1. Wyboru projektów spełniających wymogi formalne dokonują mieszkańcy Miasta Bochnia w głosowaniu.

 2. Prawo do głosowania przysługuje każdemu mieszkańcowi Bochni (zwanemu dalej: Wyborcą), który ukończył 16 lat.

 3. Każdy Wyborca dysponuje dwoma głosami, z zastrzeżeniem, że jeden głos może oddać na projekt ogólno-miejski i jeden głos na projekt osiedlowy złożony w osiedlu, na którym zamieszkuje.

 4. Weryfikacja prawa wyborczego następuje na podstawie nr PESEL i adresu zamieszkania. Jeżeli wyborca nie figuruje w rejestrach Urzędu Miasta dane osobowe weryfikowane są na podstawie oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 niniejszego regulaminu.

 5. Zgłoszone projekty wybierane są zwykłą większością głosów.

 6. Gdy kosztorys wygrywającego projektu ogólno-miejskiego jest niższy niż limit określony do wykorzystania w ramach Budżetu Obywatelskiego, realizowany jest kolejny, wg liczby głosów projekt, którego kosztorys mieści się w ramach pozostałej do wykorzystania kwoty. Jeżeli nie ma takich projektów, pozostała kwota w równych częściach zwiększa budżety dla projektów osiedlowych.

 7. Gdy kosztorys wygrywającego projektu osiedlowego jest niższy niż limit określony do wykorzystania w ramach Budżetu Obywatelskiego, realizowany jest kolejny wg liczby głosów projekt, którego kosztorys mieści się w ramach pozostałej do wykorzystania kwoty. Jeżeli nie ma takich projektów, pozostała kwota z danego osiedla zwiększa budżet dla projektów ogólno-miejskich.

 8. W przypadku, gdy wszystkie zgłoszone projekty nie wykorzystają określonych w Budżecie Obywatelskim limitów, pozostałe kwoty Burmistrz Miasta zarządzeniem przeznacza na inne gminne zadania inwestycyjne.

 9. Termin głosowania określany jest przez Burmistrza Miasta w harmonogramie i podany w formie ogłoszeń.

 10. Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 4 niniejszego regulaminu.

 11. Głosowanie odbywa się: a. bezpośrednio - poprzez wypełnienie karty do głosowania, stanowiącej załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu i wrzucenie jej do urny w wyznaczonym punkcie do głosowania, pod nadzorem Komisji Osiedlowej, składającej się z 2-5 osób, wskazanych spośród chętnych przez Zarząd Osiedla lub wybranych na zebraniach osiedlowych, lub b. poprzez stronę internetową Urzędu Miasta (www.bochnia.eu).

 12. W przypadku głosowania do urn, Wyborca okazuje Komisji Osiedlowej dokument tożsamości ze zdjęciem, a na liście przy swoim nazwisku, wpisuje nr PESEL, adres zamieszkania i składa podpis.

 13. W przypadku głosowania internetowego, Wyborca wypełnia udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta formularz do głosowania zawierający wymagane dane osobowe potwierdzające tożsamość głosującego.

 14. Głosem nieważnym jest karta do głosowania, na której nie zaznaczono ani jednego projektu lub zaznaczono więcej niż jeden.

 15. Głosy oddawane do urn, po zakończeniu głosowania, przeliczane są przez Komisje Osiedlowe i wraz z protokołem przekazywane są do Urzędu Miasta i przechowywane w bezpiecznym miejscu. Komisja Miejska powołana Zarządzeniem Burmistrza dokonuje podsumowania głosów przekazanych z poszczególnych osiedli, a także głosów oddanych drogą internetową.

 16. Komisja Miejska sporządza szczegółowy protokół, w którym ujmuje ogólną ilość oddanych głosów, ilość głosów oddanych na poszczególnych osiedlach oraz listę projektów w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych głosów, zgodnie z zapisami w części V. pkt. od 6 do 8 niniejszego regulaminu.

 17. W przypadku gdy projekty uzyskały takie samo poparcie, do realizacji trafia projekt, który został wcześniej zgłoszony.

 18. Wyniki głosowania podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta, oraz w formie ogłoszeń zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik nr 4 Regulaminu.

VI. Realizacja projektów

 1. Projekty zatwierdzone w głosowaniu mieszkańców są realizowane przez Miasto w ramach środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego.

 2. Realizacja projektów odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego, zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu.

 3. Harmonogram na kolejne lata funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego, ustalany jest przez Burmistrza Miasta w formie Zarządzenia, po rozpatrzeniu zgłaszanych w tym względzie opinii i uwag, nie później niż do końca stycznia danego roku kalendarzowego.

VII. Postanowienia Końcowe

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane wyłącznie Uchwałą Rady Miasta na wniosek Burmistrza lub Rady Miasta. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, gdy konieczne jest dostosowanie zapisów regulaminu do obowiązującego prawa.