Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-12-11 05:18:16 przez system

RPK spółką miejską?

To niewykluczone, zważywszy na słowa, które padły na dzisiejszej konferencji prasowej, zwołanej przez burmistrza Bogdana Kosturkiewicza. Ustosunkował się w ten sposób do zarzutów, czynionych miastu ze strony wójta gminy Bochnia.

Poszło o pismo, które Jerzy Lysy — w tym przypadku członek Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Komunikacji Miejskiej Rejonu Bocheńskiego - rozesłał radnym miejskim, którzy obradowali we wtorek. W piśmie tym wójt gani przedstawicieli miasta za nieodpowiedzialne — jego zdaniem — zachowanie podczas posiedzeń związku. Pismo jest przydługawe, ale cytujemy większe jego fragmenty:

" (…)Na dużo wcześniej zaplanowanym posiedzeniu Zgromadzenia Związku Komunalnego głosami przedstawicieli Miasta Bochni i Gminy Rzezawa nie dopuszczono do podjęcia uchwały przygotowanej przez Zarząd Związku Komunalnego, dotyczącej zwiększenia budżetu Związku Komunalnego o kwotę 420 169 zł z tytułu częściowego pokrycia strat za lata 2006 i 2007. Kwota ta była jedną z 3 istotnych składników tegorocznego montażu finansowego (dotacja l min 200 tyś. zł + dotacja dodatkowa 400 tyś. zł, na zabezpieczenie podwyżek wynagrodzeń wymuszonych groźbą strajku + 420 tyś. zł jako zwrot części straty za lata 2006 i 2007).
Należy podkreślić, że łączna wartość strat przedsiębiorstwa za lata 2006 i 2007 wyniosła 648 553 zł, co w zestawieniu z niezmienną od kilku lat roczną dotacją l min 200 tyś. zł uchwalaną przez Związek Komunalny ds. Komunikacji, jest kwotą relatywnie niską. Wystarczy bowiem porównać jak w ostatnich latach wzrastały dotacje naszych samorządów dla jednostek organizacyjnych prowadzonych przez gminy.
Działając zgodnie z ustawą Kodeks Spółek Handlowych w dniu 20.05.2008r. Zgromadzenie Wspólników Związku Komunalnego podjęło uchwały nr 9/2008 i 10/2008 o pokryciu straty RPK przez właściciela czyli Związek Komunalny Gmin. Jednakże z uwagi na zróżnicowaną sytuację finansową gmin tworzących Związek przyjęto, że strata uzupełniona zostanie w trzech ratach - 2 raty o łącznej wartości 420 169 zł płatne do 15.12. 2008r. oraz jedna rata w wysokości 228 384 zł płatna do 30.06.2009r. Udział finansowy poszczególnych gmin ustalono zgodnie z artykułem 22 ust. 3 Statutu Związku, z którego wynika, że "straty pokrywane są przez członków Związku proporcjonalnie do kosztów usług świadczonych na ich rzecz przez Związek ". Procentowy podział tych kosztów co roku jest załącznikiem do uchwały budżetowej.
Uchwała Zgromadzenia Wsporników z 20.05.2008r. została przekazana jeszcze w maju br. wszystkim Przewodniczącym Rad Gmin wchodzących w skład Związku oraz Burmistrzom i Wójtom, a później - indywidualnie wszystkim Radnym, z prośbą o zabezpieczenie w poszczególnych budżetach w 2008 i 2009 roku niezbędnych środków. Powyższe działania nie przyniosły pełnego rezultatu - Gmina Bochnia i Gmina Nowy Wiśnicz zapewniły i przekazały środki na ten cel do Związku Komunalnego.
W tej sytuacji Zarząd Związku Komunalnego zwołał posiedzenie Zgromadzenia w dniu 13.11.2008r., na którym zawnioskował o podjęcie uchwały o zwiększeniu budżetu Związku o kwotę 420 169 zł. Do podjęcia uchwały budżetowej nie doszło na wniosek złożony przez Burmistrza Miasta Bochni, jednak uczestnicy (w formie uchwały) zobowiązali się przedłożyć w listopadzie br. jej projekt komisjom problemowym Rad Gmin.
Kolejne posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego, zwołane przez Zarząd Związku na 3.12.2008r. zakończyło się opisanym na wstępie zdjęciem z porządku obrad przedmiotowej uchwały - a w konsekwencji uniemożliwieniem nawet przekazania do RPK środków, które Gminy Bochnia i Nowy Wiśnicz przekazała wcześniej na ten cel do Związku Komunalnego. Takie działanie odbieramy jako zamierzone wywoływanie przez współwłaścicieli (!) utraty płynności finansowej RPK (…)"

Radni nie mieli możliwości reakcji na to pismo, gdyż wręczono je im praktycznie w chwili zamknięcia sesji. Dopiero dzisiaj mogliśmy poznać reakcję na nie ze strony burmistrza.
Bogdan Kosturkiewicz zakomunikował, że aby podkreślić dobrą wolę miasta, deklaruje przejęcie przez Bochnię zadłużonego RPK (czyli także pokrycie strat firmy) pod warunkiem, że miasto stanie się właścicielem spółki. Dalszą współpracę z pozostałymi gminami, których interesy w zakresie przewozu osób zabezpiecza RPK, wyobraża sobie w ten sposób, że autobusy Przedsiębiorstwa będą świadczyły usługi przewozowe na podstawie dwustronnie zawiązywanych porozumień z zainteresowanymi gminami. Burmistrz dał w ten sposób do zrozumienia, iż zarzuty, zawarte w zacytowanym powyżej piśmie, nie pokrywają się w faktach, bo Bochnia chce podtrzymania działalności RPK, ale pod jednym warunkiem — odpowiadanie za losy firmy musi być ściśle powiązane z możliwością stanowienia o niej, a tej możliwości w chwili obecnej miasto jest pozbawione.