Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-02-01 15:52:39 przez system

Rusza kwalifikacja wojskowa

<html />

Od 4 lutego do 7 marca na terenie Powiatu Bocheńskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Wzywani będą mężczyźni urodzeni w 1994 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1989 – 1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej.

Wzywane będą także kobiety urodzone w latach 1989 – 1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół i kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r.
Kwalifikacja obejmie też osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

Komisja będzie pracować w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Konfederatów Barskich

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

  1. wójtowi lub burmistrzowi: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

  2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

  3. wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.