Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-28 15:21:57 przez system

Rusza kwalifikacja wojskowa

W poniedziałek 3 lutego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa a trwać będzie do 10 marca. Przed komisją lekarską stawią się głównie mężczyźni urodzeni w 1995 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1990-94, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stawią się również osoby urodzone w latach 1993–94, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Jak również złożyły, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Przed komisją staną również kobiety urodzone w latach 1990-95, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Kwalifikacja obejmie też osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie osiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni przy ul. Wojska Polskiego 1.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

  1. wójtowi lub burmistrzowi:
  2. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  3. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

  4. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

  5. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

  6. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  7. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.