Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-01-27 19:18:47 przez system

Rusza kwalifikacja wojskowa

Od 2 lutego do 4 marca na terenie powiatu bocheńskiego trwać będzie kwalifikacja wojskowa. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji będzie Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni przy ul. Karolina 14 D

Do kwalifikacji wojskowej w 2015 roku wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 1996 r.;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1991-1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1994 i 1995, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
c) kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,
d) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie osiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

  1. wójtowi lub burmistrzowi:

• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

  1. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

  2. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
    • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
    • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.