Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-06-11 12:22:41 przez system

Rynek: co nam wolno podczas Dni Bochni 2013?

W związku z organizacją Dni Bochni oraz przepisami wymaganymi Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych UM przesyła mapy objazdów - zatwierdzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, oraz Regulamin imprezy i terenu imprezy masowej.

Regulamin imprezy:

  1. Na teren Imprezy mogą wejść tylko osoby, które spełniają postanowienia niniejszego regulaminu. Przypadki sporne będą indywidualnie rozstrzygane przez Organizatora.
    Na terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Napoje i posiłki spożywane na terenie Imprezy muszą być pakowane tylko i wyłącznie w plastikowe naczynia i opakowania.

Zakaz wstępu na teren obiektu Imprezy dotyczy:
a) osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, w tym również napoje i artykuły spożywcze w opakowaniach szklanych i puszkach,
b) osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, że próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty)
c) małoletnich bez opieki dorosłych opiekunów
2. Z terenu obiektu zostaną usunięte osoby, które:
a) zachowują się agresywnie, zakłócają Imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
3. Osoby obecne na Imprezie zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i służb porządkowych.

Czynności wymienione powyżej (pkt. 1-3) powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
Za małoletnich uczestników imprezy odpowiedzialność ponoszą ich rodzice bądź opiekunowie.
Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, iż uczestnictwo w organizowanych atrakcjach i zawodach sportowych jest dobrowolne, oraz iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki, które mogą się zdarzyć uczestnikom korzystającym z atrakcji Imprezy.
Atrakcje o podwyższonym poziomie ryzyka zostaną objęte przez Organizatora szczególnym nadzorem. Osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu nie zostaną dopuszczone do korzystania z takowych atrakcji.
Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości i akceptują, ze poziom hałasu w trakcie występów estradowych może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone – tabela nr 1 rozporządzenia MO, ZNiL z dnia 15.05.1998. w sprawie hałasu w środowisku (Dz.U.Nr 66, poz.436)

W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie Imprezy powinny:
a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
b) unikać paniki,
c) stosować się do poleceń Służby Porządkowej i komunikatów,
d) nie utrudniać dojazdu Służb Ratowniczych.
4. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że podstawowym zadaniem Służby Porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników Imprezy. Każde podjęte przez Służby Porządkowe działanie zapobiegające tego typu zjawiskom jest dopuszczalne pod warunkiem, ze będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

/media/data/upload/Czerwiec/Czerwiec 2013/organizacja ruchu - sobota 15.06.2013.jpg

Mapka oznaczona nr 2 - organizacja ruchu w dniach 15.06.13 (sobota) od godz. 6:00 do 16.06.13 (niedziela) do godz. 24:00
Mapka oznaczona nr 3 - organizacja ruchu w dniu 16.06.13 (niedziela) od godz. 06:00 do godz. 17:00 (dodatkowo: zamknięcie ulicy Kazimierza Wielkiego)/media/data/upload/Czerwiec/Czerwiec 2013/objazdy niedziela.jpg