Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-10 00:22:00 przez system

Rzezawa: Sylwia Hnatów przedstawiła swój program

W sobotę 8 listopada odbyło się spotkanie mieszkańców Gminy Rzezawa z kandydatem KW Prawo i Sprawiedliwość na wójta Gminy Rzezawa Sylwią Hnatów. Gośćmi spotkania był poseł Edward Czesak i kandydat na radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Józef Mroczek.

W trakcie spotkania Sylwia Hnatów przedstawiła zarys swojego programu, do którego chce przekonać wyborców 16 listopada.

W wywiadzie, udzielonym po spotkaniu, powiedziała:

Jakie propozycje ma pani dla mieszkańców Gminy Rzezawa?

Propozycje swoje podzielę, z uwagi na uogólnienie zadań, których dotyczą, na te w skali makro - to jest dla województwa małopolskiego i mikro - w skali gminy Rzezawa.

W skali makro - ta kadencja powinna upłynąć pod znakiem rozwoju infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, wspierania terenów wiejskich przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Dlatego też wymagana będzie rozsądna koncentracja działań w zakresie:
• przygotowania nowej strategii rozwoju Gminy, dostosowanej do strategii województwa małopolskiego.
• dokończenia obecnie realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz rozpoczęcie procesu wydatkowania pieniędzy UE z nowego Programu na lata 2015-2020, BOŚ.
• zagospodarowania terenów rolniczych dla potrzeb aktualnych producentów i hodowców.
• wspierania przedsiębiorczości oraz tworzenia lepszych warunków do powstawania nowych miejsc pracy.
• zwiększenia dostępności do lekarzy specjalistów i nowoczesnej diagnostyki medycznej.

W skali mikro: przechodząc do konkretnych propozycji pragnę nadmienić, że są to nie wszystkie cele, które chcemy realizować, ale na tę chwilę kluczowe, moim zdaniem, dla Gminy Rzezawa.

Pierwszym zagadnieniem ogólnym jest gospodarka:
• jako pilne uważam utworzenie i uzbrojenie stref gospodarczych na terenie Gminy, gdyż wówczas możemy mówić realnie o tworzeniu nowych miejsc pracy dla mieszkańców w szczególności młodzieży.
• konieczne jest również uruchomienie stałych, punktualnych i wygodnych połączeń międzymiastowych Kraków-Tarnów, przechodzących przez Rzezawę. Stan infrastruktury komunikacyjnej jest jednym z kluczowych czynników determinujących tempo i jakość rozwoju gospodarczego Gminy. Zasadniczym dla tego obszaru jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej, stworzenie sprawnie działającego systemu komunikacji prywatnej i publicznej na trasach Brzesko – Rzezawa- Bochnia.
• ważne jest podjęcie działań proekologicznych, dlatego należy powrócić do kwestii dofinasowania z funduszy unijnych lub gminnych do kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych, przedsiebiorców oraz gospodarstw rolnych. .
• w końcu trzeba zabrać się też za dokończenie i naprawę nawierzchni asfaltowych, chodników np. przy ul. Długiej w Rzezawie i ścieżek rowerowych. Przy tej okazji należałoby udrożnić kanały pod mostkami dojazdowymi do domów, wymieniając je na kręgi o większym przekroju.
• wsparcia wymaga budowa infrastruktury teleinformatycznej tj. umożliwienie dostępu przedsiębiorcom do internetu szerokopasmowego na terenie całej Gminy. To przyciągnie inwestorów i przedsiębiorców, da możliwość zatrudnienia mieszkańcom, młodzieży. Wygeneruje się wtedy dochód w postaci podatku Gminie, wynagrodzenie dla zatrudnionych, a przychód przedsiębiorcy. Takie zarządzanie mieniem gminy wpłynie bezpośrednio i trwale na długoletni rozwój całej Gminy.

• W celu podniesienia atrakcyjności oferty turystycznej Gminy proponuję wyznaczyć szlaki turystyczne, budowę miejsc biwakowych, tablic informacyjnych, a po po rozbudowie infrastruktury zainstalowanie infomatów.

Kolejną kwestią jest bezpieczeństwo mieszkańców
Należy podjąć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ogólnego mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych w szczególności powodzi, powstawania osuwisk i huraganów oraz w tym celu proponuję doposażenia służb ratowniczych OSP.

Następna ważna sprawa to szkolnictwo
• Bardzo chciałabym, aby na bazie istniejących szkół w okresie letnim stworzyć obozy dochodzeniowe językowe dla dzieci i młodzieży z zagranicznymi lekto¬rami (native speakerami), co umożliwi praktyczną naukę języków obcych bez koniecz¬ności ponoszenia przez rodziców wysokich kosztów nauki języka obcego.
• Proponuję wydłużenie czasu pracy przedszkoli, celem odciążenia rodziców od wynajmowania dodatkowych osób do opieki nad dziećmi na czas ich dojazdu do pracy i powrotu do domu.
• Proponuję podjąć działania na rzecz popularyzacji sportu wśród mieszkańców naszej gminy. W tym celu zwrócę się do znanych sportowców zamieszkujących Małopolskę z propozycją udziału w kampaniach promocyjnych tego obszaru aktywności.

Inną ważną sprawą jest zdrowie
Należy przystąpić do przyciągnięcia na teren Gminy wysokowykwalifikowanego personelu medycznego, stworzenie mu dobrych warunków pracy, zakup sprzętu w celu skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów.
• Należy nadać zadbać o najsłabszych i najuboższych tj. o dzieci i starsze osoby, dlatego należy rozważyć sfinansowanie szczepionek profilaktycznych dla tej grupie osób w ramach działań profilaktycznych np.: przeciwko grypie.
• Z moich obserwacji wynika, że Przychodnia Rehabilitacji w Rzezawie powinna przyjmować również pacjentów również po południu cały tydzień, a nie tylko w poniedziałki i środy, z pierwszeństwem rejestracji mieszkańców z Gminy Rzezawa. Bardzo ważne jest szybkie usprawnienie osób poszkodowanych ruchowo i przywrócenie do aktywności zawodowej, jak również utrzymanie sprawności ruchowej do późnego wieku.

Następną szczególną grupą są sprawy zawiązane rolnictwem i związane z prowadzący inną działalność nie rolniczej

W moim rozeznaniu na najbliższe cztery lata należy się skoncentrować na praktycznym wsparciu rolników, małych gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorców poprzez doradztwo, pomoc w opracowywaniu wniosków pod fundusze unijne oraz pomoc ich rozliczeniu.

Ważne są relacje mieszkańców z pracownikami Urzędu Gminy
• Dlatego, jako przyszły wójt, jeśli wyborcy udzielą mi kredytu zaufania, będę sprawować pieczę nad podniesieniem jakości obsługi petentów w Urzędzie Gminy.
• Ponadto zaproponuję ze strony Gminy system dopłat do biletów wstępu do obiektów kultury, rekreacji i sportu dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, oraz ufundowanie specjalnych nagród dla młodzieży o szczególnych uzdolnieniach w dziedzinie sportu, sztuki lub wyników w nauce.
• Nic tak nie integruje, jak imprezy masowe sportowe lub kulturalne i w tym zakresie należy zaktywizować istniejące stowarzyszenia, Ośrodek Kultury i Sportu przy udziale Kościoła i innych podmiotów celem integracji różnych środowisk we wszystkich wsiach.

Ostatni cel, który chcę omówić, jest możliwość pozyskania środków dla Gminy z dotacji unijnych.
Gmina musi pozyskać maksymalną ilość dotacji unijnych przeznaczonych na lata 2015-2020 we wszystkich wspomnianych przeze mnie obszarach. Jest to ostatnia szansa dla Gminy Rzezawa, która nigdy więcej, może się nie powtórzyć.

Ze swej strony deklaruję rzeczową i merytoryczną współpracę ze wszystkimi którzy obejmą mandat radnego w Gminie Rzezawa, bez względu na zdeklarowane przekonania i poglądy polityczne.
Wybory są 16 listopada 2014 r. i po tych wyborach musimy żyć między sobą, pracować i współpracować dla dobra mieszkańców. Dużą politykę należy identyfikować ze szklanym ekranem.
Nie możemy się podzielić w naszej Gminie ponieważ musimy - i chcemy - zadbać o nasze wspólne dobro.

Sylwia Hnatów startuje w wyborach na wójta gminy Rzezawa z poparcia Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość oraz do Rady Powiatu w okręgu nr 4, z pozycji 3.
Ma 43 lata, pracuje jako specjalista w Inspektoracie ZUS w Bochni.