Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-04-11 15:05:37 przez system

Rzezawa szuka kierownika ZGK

Wójt Gminy Rzezawa ogłosił nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie.

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie wyższe o kierunku inżynieria środowiska,
 5. uprawnienia budowlane w specjalności instalacje sanitarne,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. brak karalności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia
  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 168),
 8. minimum 5 lat pracy zawodowej,
 9. znajomość zagadnień związanych m.in. z:
  • samorządem gminnym,
  • finansami publicznymi,
  • ochroną środowiska,
  • zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków,
  • gospodarką komunalną,
  • gospodarowaniem nieruchomościami,
  • postępowaniem administracyjnym,
  • ochroną jakości wód,
  • eksploatacją i użytkowaniem sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • gospodarką nieruchomościami,
  • udzielaniem zamówień publicznych,
  • kodeksem postępowania administracyjnego.
 10. znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Word, Excel, programów związanych ze specyfiką działalności w zakresie gospodarki komunalnej,
 11. znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 12. prawo jazy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność dobrej organizacji pracy i zarządzania zespołem,
 2. posiadanie następujących umiejętności: praca w zespole, komunikatywność, zdolność prowadzenia merytorycznej dyskusji, dyspozycyjność,
 3. znajomość kosztorysowania robót.

3. Zakres wykonywanych zadań na wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym:

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:
a) kierowanie bieżącą działalnością Zakładu,
b) nadzór nad statutową działalnością kierowanej jednostki,
c) opracowywanie informacji i sprawozdań z działalności Zakładu,
d) sporządzenie planu finansowego jednostki i jego zmian,
e) opracowywanie materiałów do projektu budżetu gminy,
f) zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
g) nadzorowanie nad wykonywaniem, remontem i usuwaniem awarii sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
h) kierowanie i organizowanie pracy dla podległych pracowników,
i) nadzór i koordynowanie oraz kontrola rozpatrywania wniosków,
j) nadzór nad przebiegiem udzielania zamówień publicznych,
k) nadzór techniczny nad funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w m. Borek i Okulice,
l) nadzór nad bieżącą eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
m) wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
n) odbiory techniczne wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
o) realizacja innych zadań wynikających z bieżącej działalności Zakładu.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

• obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
• częste kontakty z klientami zewnętrznymi,
• w pełnym wymiarze czasu pracy w budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie jak i w terenie,
• występują bariery architektoniczne w dostępie do pomieszczeń biurowych na
I piętrze budynku, w którym mieści się siedziba GZGK, wejście do budynku od
ul. Kościelnej niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym organizuje się służbę przygotowawczą.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (curriculum vitae),
c) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.),
d) kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających staż pracy,
e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f) kserokopia dokumentu tożsamości,
g) kserokopia prawa jazdy,
h) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
a) oświadczenie o niekaralności (kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
a) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
c) oświadczenie o stanie zdrowia, który pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,
i) ewentualne referencje,
j) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy
w Rzezawie – ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika GZGK”
w terminie do dnia 27.IV.2017 r. do godz. 1400 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy
w Rzezawie).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV, winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, którą należy własnoręcznie podpisać.