Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-09-03 16:08:11 przez system

Są wolne tereny w Strefie

Pozostały jeszcze wolne tereny do wydzierżawienia w Powiatowej Społecznej Strefie Aktywności Gospodarczej w Bochni. Działki znajdują się w dogodnej lokalizacji na peryferiach Bochni przy ul. Na Kąty (po północnej stronie ul. Partyzantów), w sąsiedztwie zakładów produkcyjno-usługowych.

PSSAG zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej drogi dojazdowej gminnej, ok. 1,7 km od drogi wojewódzkiej, ok. 6,3 km od krajowej 4 i ok. 5,6 km od zjazdu z autostrady. Działki, zgodnie z posiadaną dokumentacją, nie znajdują się w terenach zalewowych.

Celem powstania powiatowej strefy jest aktywizacja lokalnego rynku pracy przy równoczesnym wspieraniu osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną i udostępnienie ich nowym przedsiębiorstwom pod działalność gospodarczą lub produkcyjną, w tym zakładom z infrastrukturą przystosowaną do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Okres dzierżawy obejmuje 10 lat i dotyczy działek nr 789/1, 789/2, 789/4. Zgodnie z zapisami zawartymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia” dla wymienionych działek wyznaczono nowe tereny przemysłowo-usługowe, gdzie jako podstawowe przeznaczenie dopuszcza się obiekty i urządzenia związane z produkcją, składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów, ich przerobem oraz usługami związanymi z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem, w tym z zakresu handlu z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obsługi komunikacji z wykluczeniem ogólnodostępnej stacji paliw. Ponadto jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy przemysłowo-usługowej, w granicach działki ustalono możliwość lokalizacji: sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, ścieżek rowerowych, przejść i ciągów pieszych, obiektów gospodarczych, socjalnych i garaży, obiektów małej architektury typu ławka, siedzisko itp. w zieleni urządzonej.

Bliższe informacje można uzyskać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 I piętro, pok. 117 lub telefonicznie pod nr 014 615 37 00 wew. 842 w godzinach od 8.00 do 15.00.