Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-10-28 16:00:38 przez system

Salina Nowa i projekt odnowy centrum Bochni

Bocheńska Fundacja "Salina NOVA" chce wspólnie z mieszkańcami Bochni wypracować i przygotować do wdrożenia koncepcję rozwoju i odnowy dla centrum miasta. Oczekiwania oraz opinie mieszkańców mają stanowić podstawę do przygotowania perspektywicznych planów działania Miasta Bochni w zakresie rewitalizacji tego obszaru – i od strony infrastrukturalnej i od strony społecznej.

W tym celu realizowany będzie projekt „BOCHNIANIE WSPÓŁDECYDUJĄ" - czyli społeczny program rozwoju i odnowy Śródmieścia Bochni.

Zespół koordynujący projekt za cel stawia sobie przygotowanie we współpracy z władzami miasta przy współudziale mieszkańców, przedstawicieli różnych środowisk oraz ekspertów tzw. Master Planu dla Śródmieścia Bochni oraz doprowadzenie do tego, by wypracowany plan doczekał się szybkiej realizacji. Aby to osiągnąć przeprowadzona zostanie prawdopodobniej największą w dziejach Bochni diagnoza przestrzeni publicznej.

Oznacza to przede wszystkim przeprowadzenie w ciągu najbliższych dni serii warsztatów, spotkań i debat z mieszkańcami obszaru Śródmieścia i całej Bochni. Podczas nich, przy pomocy ekspertów, wypracowana zostanie spójna wizja urbanistyczna „Nowego Miasta Soli” uwzględniająca wykorzystanie wartości salinarnych w ożywieniu najważniejszych przestrzeni publicznych historycznego centrum Bochni. Zaplanowano także działania integracyjne i aktywizujące lokalną społeczność. Poza mieszkańcami do dialogu na temat przyszłości Śródmieścia zaproszeni zostaną lokalne organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i władze miasta odpowiadające za losy miasta. Więcej na ten temat w zakładce Harmonogram.

Jest to projekt pilotażowy, mający być podstawą do przyjęcia w czerwcu 2015r. przez Radę Miasta pierwszej w dziejach Bochni obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej pn. „Społeczny Plan Rozwoju i Odnowy Śródmieścia Bochni” dotyczący perspektywicznego zagospodarowania tego miejsca, w oparciu o wykorzystanie jego potencjału i rzetelne badania potrzeb mieszkańców.

Uproszczony harmonogram działań

8 września 2014 – start projektu; wrzesień 2014: - zawiązanie Zespołu koordynującego - wybór ekspertów współpracujących z projektem - nawiązanie współpracy z lokalnymi organizacjami i liderami opinii

Faza I (wrzesień – listopad 2014)

  • mapowanie potencjału Śródmieścia Bochni jako obszaru problemowego (OP) - mini - warsztaty z udziałem ekspertów spoza Bochni nt. dobrych/złych praktyk rewitalizacji - przygotowanie tzw. „Białej Księgi” nt. dotychczas podjętych decyzji i koncepcji rozwoju OP - debata plenarna „Jaka Bochnia ?” z udziałem mieszkańców i kandydatów na Burmistrza Bochni - warsztaty edukacyjno-architektoniczne dla młodzieży – pn. „Pracownia Rewitalizacji” - impreza integracyjna dla mieszkańców pn. „Nowe Miasto Soli” w Kopalni Soli w Bochni

Faza II (grudzień 2014 – luty 2015)

  • warsztaty urbanistyczne „Charrette” z udziałem mieszkańców, decydentów i ekspertów - konkurs ideowo-urbanistyczny na opracowanie „Master Planu dla Śródmieścia” - prace koncepcyjne w gronie ekspertów – końcowa wersja „Master Planu” wraz z rekomendacjami

Faza III (marzec – maj 2015) - rozpoczęcie konsultacji społecznych „Master Planu dla Śródmieścia Bochni” - wypracowanie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i zaprezentowanie jej mieszkańcom - Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny wraz z plenerem pn. „Bochnia. Miasto Soli i Sól Miasta” - impreza integracyjna dla mieszkańców pn. „SALINADA

Faza IV (czerwiec – lipiec 2015) - wypracowanie mechanizmów wdrażania „Master Planu dla Śródmieścia Bochni - sesja Rady Miasta przyjmująca „Master Plan” jako obywatelską inicjatywę uchwałodawczą (OIU) - zarysowanie koncepcji kontynuacji działań na rzecz wdrażania po zamknięciu Projektu - sporządzenie raportu dla grantodawcy

31 lipca 2015 – zamknięcie Projektu

Zobacz więcej na stronie: www.nowemiastosoli.pl