Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-12-18 11:36:54 przez system

Stać w miejscu czy podążać własną drogą?

Szansa na rozwój to tytuł i zamierzenie projektu realizowanego w 2017 r. przez PCPR dla 70 osób z niepełnosprawnościami, doświadczających kryzysów psychicznych lub wychowanków będących pod opieką zastępczą.

Planowana realizacja projektu obejmujeokres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r. W tym czasie osobypotrzebujące mogą więcej korzystać z pomocy, żeby zadbać o własne umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania. Mogą uzyskać fachowe wsparcie w celu odbudowania i podtrzymania zdolności do samodzielnegoświadczenia pracy na rynku pracy. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i uzyskał dofinansowanie w drodze konkursu. Przewidywana wartość finansowa projektu to 1 mln złotych, z czego 85% będziefinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Osoby korzystające z usług PCPR mogły w roku 2017 wziąć udział w 277godzinach warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych. Były towarsztaty inspiracji, o zmianie, umiejętności planowania i podejmowaniadecyzji, interaktywnej edukacji prawnej, wyjście do kręgielni, wyjściena koncert muzyki klasycznej, trzymiesięczny trening na pływalni,warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej z wykorzystaniem gry planszowej, warsztaty z savoir-vivre, nt. stereotypów i uprzedzeń dotyczących niepełnosprawności, animowane gry i zabawy grupowe, warsztaty nt. pasji i zainteresowań, nt. autoprezentacji w sferze relacji zawodowych, trening umiejętności przystosowania, zdolnościkomunikacyjnych, otwartości, pewności siebie, zdolności radzenia sobie wnowych sytuacjach i w obcym środowisku, zajęcia informacyjne, warsztatynt. skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów w grupie i wyrażaniaswoich opinii, wykład i warsztat nt. radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych, warsztat nt. efektywnego planowania i zarządzania czasem, zajęcia usprawniające psychoruchowo, trening funkcji poznawczych,tj. skupiania uwagi, pamięci, orientacji oraz funkcji językowych i przestrzennych, warsztaty nt. efektywnej komunikacji w rodzinie, gry izabawy integracyjne, trening antystresowy, zajęcia nt. tradycji lokalnych,ich kultywowania, folkloru, zwiedzanie miejsc atrakcyjnych turystycznie,funkcjonowania społeczności lokalnej, zajęcia kulturalno-oświatowe.