Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-09-30 03:46:04 przez system

Statut MDK ingeruje w uprawnienia burmistrza

Zapis statutu Miejskiego Domu Kultury mówiący, iż powołanie dyrektora MDK następuje w drodze konkursu jest nieważny. Tak orzekł Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podczas sierpniowej sesji rady miasta, kiedy uchwalano statut, przez salę obrad przetoczyła się prawdziwa burza. Decyzja kwestionująca ważność jednego z passusów tekstu powoduje, że radni będą musieli wrócić do tematu w październiku.

Wygląda na to, że nad domem kultury ciąży jakieś fatum. Najpierw był głośny konflikt między byłą już dyrektor placówki Dorotą Halberdą a częścią załogi (jego echa za sprawą mediów ogólnopolskich dotarły daleko poza granice miasta), później burzliwa i bardzo emocjonalna debata radnych poprzedzająca przyjęcie statutu MDK. Wydawało się, że uchwalenie dokumentu zakończy tę, składającą się głównie ze spektakularnych konfliktów, epopeję. Tymczasem problem, niczym bumerang, powrócił jeszcze raz.

Kwestionowany zapis brzmi: "Powołanie dyrektora MDK następuje w drodze Konkursu, Komisję Konkursową powołuje Burmistrz Miasta, w pracach Komisji uczestniczy przedstawiciel Rady Miasta". Organ nadzoru zwrócił uwagę na formułę zapisu, de facto zmuszającą burmistrza do rozpisania konkursu, podczas gdy akty prawne wyższego rzędu mówią jedynie o możliwości wyłonienia dyrektora w takim trybie, w żadnym miejscu nie narzucając go.

W uzasadnieniu stwierdzenia nieważności fragmentu uchwały czytamy: "W ocenie organu nadzoru, cytowany wyżej zapis narusza obowiązujący porządek prawny, a w szczególności przepis [...], który stanowi iż "kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury można wyłonić w drodze konkursu"". I dalej: *Powyższe unormowanie prawne w połączeniu z regulacją zawartą w art.30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że kwestia nawiązania stosunku pracy z dyrektorem instytucji kultury pozostaje wyłącznie w gestii organu wykonawczego gminy, w tym przypadku Burmistrza Miasta Bochnia. Zatem wprowadzenie przez Radę Miasta obowiązku przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury, mimo iż ustawodawca daje tylko taką możliwość, przesądza o nieuzasadnionej ingerencji w uprawnienia Burmistrza, który jest władny do decydowania w tej kwestii." *

Wojciech Tobiasz