Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-01-19 15:33:55 przez system

Strażnicy kontrolują paleniska

Urząd Miasta informuje, że w Bochni trwają kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach. Kontrole prowadzone są przez Straż Miejską.

Na podstawie art. 191. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Na podstawie art. 379. prawa ochrony środowiska burmistrz miasta sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska – w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Może on upoważnić do przeprowadzenia kontroli pracowników podległego mu urzędu lub funkcjonariuszy straży gminnych.

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
2. przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów należy przekazywać Straży Miejskiej – bezpłatny telefon alarmowy: 986.