Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-12-30 05:56:47 przez system

Trudny budżet w powiecie

Na wczorajszej sesji Rady Powiatu uchwalono budżet na rok 2010. Radni byli jednomyślni w tej sprawie, mimo, że przedstawiony im plan dochodów i wydatków budził wiele kontrowersji. "Budżet trudny" - mówił starosta, "budżet wysokiego ryzyka" - opiniowali inni radni.

Nic dziwnego —deficyt budżetowy naszego powiatu wynosić będzie ok. 20% planowanych wydatków. Mimo to wszystkie komisje ostrożnie poparły politykę finansową Zarządu Powiatu, za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, która ustami swojej przewodniczącej wyraziła przekonanie, że do zadań KR nie należy wpływanie na taki czy inny kształt uchwał, a jedynie kontrola ich wykonania. — Swoją opinię o planowanym budżecie członkowie KR mogą wyrazić indywidualnie. Naszym zadaniem będzie analiza wykonania budżetu w ustawowym terminie.

Dochody Powiatu mają w przyszłym roku wynosić 80.095.895,00 zł podczas kiedy wydatki - 99.290.046 zł. Deficyt w wysokości 19.194.151,00zł ma być sfinansowany z kredytów (17.861.600,00 zł) oraz z tzw. wolnych środków, jako nadwyżek środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych —775.595,00 zł. Warto dodać, że 7.453.400.00zł planuje się wydać na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na co planuje się wydać owe 99 mln? Okazuje się, że najpoważniejszą pozycją w budżecie powiatu jest oświata i wychowanie — w przyszłym roku pochłonie 39 843 479,00 zł, z czego aż ponad 28 mln pochłoną szkoły zawodowe a 7, 5 mln — licea ogólnokształcące.

Drugą żelazną pozycją jest transport i łączność — w tym utrzymanie dróg i likwidacja skutków klęsk żywiołowych - 20 018 162,00 zł. Sporo, bo blisko 9 mln wyda powiat na opiekę społeczną. Ale i tak mniej niż na administrację, która kosztować będzie ok. 10 mln. Ochrona zdrowia otrzyma prawie 5 mln, z czego 2 675 820,00 zł to dotacja celowa na budowę oddziału Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Szpitala Powiatowego.
Dla porównania takie działy jak kultura i ochrona dziedzictwa narodowego będą musiały się zadowolić kwotą 290 000,00 zł, a sport i turystyka — 60 000 zł.

Więcej na temat budżetu powiatu: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/powiaty/root_bochenski/podmiotowe/Zarzad/Uchwaly/2009/u534zp2009.htm