Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-07-09 16:03:06 przez system

Trwają inwestycje drogowe w powiecie

<html />

Inwestycje drogowe są jednym z najbardziej kosztownych zadań, jakie stoją przed samorządem powiatowym. Starostwo Powiatowe w Bochni pozyskuje środki zewnętrzne na modernizację ciągów drogowych, jednak część prac ze względu na ich zakres, musi być wykonana ze środków własnych powiatu.

Potrzeby w zakresie modernizacji dróg w naszym Powiecie są duże, jednak możemy śmiało powiedzieć, że efekty nakładów w tym zakresie już widać – mówi starosta Jacek Pająk - Sukcesywnie w każdej gminie modernizujemy infrastrukturę drogową. Powiat rokrocznie wydatkuje duże środki finansowe na ten cel, jednak bez wsparcia samorządów gminnych działania zmierzające do polepszenia sytuacji na drogach będą trwały dłużej.

Obecnie prace drogowe realizowane są na drogach powiatowych w gminie Trzciana, Rzezawa, Żegocina i Łapanów. W najbliższym czasie prace rozpoczną się również w Gminie Bochnia i Lipnica Murowana.

Część zadań realizowana jest ze środków własnych Powiatu lub też z udziałem środków z poszczególnych gmin. Ponadto w trakcie realizacji są również cztery potężne przedsięwzięcia z udziałem pozyskanych przez Powiat środków zewnętrznych z dotacji rządowej.
W chwili obecnej trwa przebudowa, budowa oraz remont ciągu dróg powiatowych Muchówka – Porąbka Iwkowska, Lipnica Murowana – Żegocina, Trzciana – Łąkta Górna.

Łącznie wybudowane i wyremontowane zostaną chodniki na długości 3 200 mb, powstanie nawierzchnia wraz z umocnieniem poboczy i czyszczeniem rowów na długości 1 400 mb, wymienione zostaną bariery na długości 85 mb, wybudowane i wyremontowane zostanie 6 zatok autobusowych oraz przejścia dla pieszych i oznakowanie poziome nawierzchni, w tym wykonanie czerwonych pasów zwalniających przed przejściem dla pieszych. Inwestycja przebiegająca przez trzy gminy powiatu bocheńskiego Lipnicę Murowaną, Trzcianę i Żegocinę, podzielona została na trzy etapy.

Całkowity koszt inwestycji realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” wyniesie prawie 4 miliony złotych wraz z uwzględnieniem wkładów własnych gmin.
W tegorocznych planach remontowych znalazły się również odbudowy czterech mostów, których wykonanie wyniesie prawie 4 miliony złotych. Modernizacja mostu w Lipnicy Górnej, Bogucicach i Kobylcu możliwa jest dzięki otrzymanej przez powiat dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przebudowa most w Bytomsku zrealizowana zostanie dzięki dofinansowaniu z subwencji ogólnej pochodzącej z Ministerstwa Transportu, budżetu powiatu bocheńskiego oraz Gminy Żegocina.
W ramach prac powstaną nowe obiekty mostowe, wykonana zostanie nowa nawierzchnia na dojazdach jak również powstaną nowe chodniki.

Przebudowa tych obiektów ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo i ułatwić komunikację między okolicznymi miejscowościami. Prace potrwają do końca roku.

Remontu doczekała się również droga powiatowa w Ostrowie Królewskim na którą powiat otrzymał prawie milion złotych dofinansowania z MSW. W ramach prac wykonana zostanie nowa nawierzchnia na podbudowie wraz z profilowaniem, odtworzone zostaną rowy oraz umocnione pobocza.