Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-04-01 20:59:25 przez system

Turisticus bez skazy

Zakończona została kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich dot. Projektu Turisticus. Nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Poniżej tytuł kontroli, jej zakres i podsumowanie:

Kontrola planowa – na zakończenie realizacji projektu „TURISTICUS – budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych na terenie Bochni”.

Celem kontroli było:
1. Weryfikacja protokołów z kontroli przeprowadzonych przez inne jednostki;
2. Ocena zgodności działań Jednostki Kontrolowanej w zakresie merytorycznej realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie;
3. Weryfikacja stopnia zaawansowania postępu rzeczowo-finansowego realizacji projektu w stosunku do zatwierdzonych wniosków o płatność, w tym potwierdzenie, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone;
4. Ustalenie stopnia wykonania wskaźników monitoringowych zapisanych we wniosku o dofinansowanie i wnioskach o płatność;
5. Potwierdzenie, że wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta w związku z realizowanym projektem są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz zasadami unijnymi i krajowymi;
6. Ocena wypełnienia obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów;
7. Ocena wypełnienia obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu;
8. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektu.
9. Weryfikacja rachunków bankowych użytych w trakcie realizacji projektu;
10. Weryfikacja prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektu;
11. Weryfikacja projektu pod kątem kwalifikacji podatku VAT;
12. Weryfikacja finansowo-księgowa dokumentacji związanej z realizacją projektu;
13. Weryfikacja prowadzenia ewidencji środków trwałych.
*14. Weryfikacja zachowania ścieżki audytu na dokumentachontrola merytorycznaW zakresie skontrolowanych dokumentó zadeklarowanych przez Jednostkę Kontrolowaną. *

Kontrola merytoryczna
W zakresie skontrolowanych dokumentów w obszarze merytorycznym potwierdza się prawidłową realizację projektu.

Kontrola finansowa
W zakresie skontrolowanych dokumentów w obszarze finansowym potwierdza się prawidłową realizację projektuW ramach prowadzonej kontroli nie sformułowano zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Tą inwestycją zajmuje się też prokuratura na wniosek komisji rewizyjnej RM w Bochni. Bada "czy osoby uczestniczące w procesie inwestycyjnym nie dopuściły się popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień bądź zaniechania wymaganych działań opisanych w art. 231 kodeksu karnego, czym naraziły Gminę Miasta Bochnia na stratę o znacznej wartości". Radnych zainteresowało zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy Turusticusa o blisko pół miliona złotych. Za inwestycje, która pierwotnie miała kosztować 3 787 014,32 zł, miasto zapłaciło ostatecznie 4 261 495,88 zł. Niepokój wzbudziły też aż cztery aneksy do umowy z wykonawcą.