Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-04-05 15:49:01 przez system

Uczmy się ratować życie - nowy projekt w starostwie

Starostwo Powiatowe w Bochni i przystępuje do realizacji programu pn. "Uczmy się ratować życie - pierwsza pomoc przedmedyczna". Jest to pogram polityki zdrowotnej o charakterze edukacyjnym z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bocheńskiego. Właśnie ogłoszono konkurs na podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji projektu.

- Głównym celem tej inicjatywy jest dostarczenie uczniom wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, co mam nadzieję wpłynie na większe poczucie własnej skuteczności w tym zakresie - mówi starosta bocheński, Ludwik Węgrzyn.

Program skierowany jest do młodzieży klas drugich, grupy wiekowej 17-18 rok życia. Łączna prognozowana liczba uczniów objęta programem na lata 2016-2018 ok. 2 940 uczniów.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz ofertowy w Wydziale Spraw Społecznych i Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pok. 218, tel. 14 615 37 00 wew. 871, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00 i na stronie internetowej powiatu bocheńskiego.

Oferty należy składać na obowiązujących formularzach ofertowych w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2016 roku w Punkcie Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pok. 1 w poniedziałek w godzinach 9:00 - 17:00, wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15:30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Konkurs ofert na wybór realizatora programu pn. "Uczymy się ratować życie - pierwsza pomoc przedmedyczna". Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 218/2016 Zarządu Powiatu w Bochni z dnia 04.04.2016 r.

Otwarcie ofert odbędzie się 22 kwietnia o godz. 10:00. Oferent jest związany ofertą w okresie 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.powiat.bochnia.pl oraz bip.malopolska.pl/spbochnia i tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Bochni dnia 22 kwietnia 2016 roku. Oferenci zastaną powiadomieni listownie o wyniku konkursu. Umowy z wybranymi oferentami zostaną zawarte w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.