Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-24 19:11:20 przez system

UM nie pozyskał pracownika od pozyskiwania pieniędzy

Jak podaje Urząd Miasta, w wyniku wszczętego procesu naboru na stanowisko zwolnione przez p. Dorotę Błoniarczyk, w związku z jej przejściem do MOSiR, nie wyłoniono żadnego kandydata ponieważ czterej kandydaci w złożonych aplikacjach nie udokumentowali wymagań niezbędnych do podjęcia pracy zawartych w ogłoszeniu o naborze - w związku z powyższym unieważniono postępowanie.

Ogłoszono jednocześnie nowy nabór. O pracę w UM mogą się ubierać kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
b) wykształcenie wyższe: ekonomiczne, społeczne, turystyka, techniczne, prawnicze i administracyjne,
c) wymagany staż pracy: 3 lata, w tym minimum1 rok na stanowisku związanym z pozyskiwaniem lub rozliczaniem środków zewnętrznych,
d) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,
e) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o bezpieczeństwie imprez masowych,
f) bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z procesem pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Dokumenty aplikacyjne można składać w magistracie do 4 listopada do godz. 12.00.