Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-10 19:35:22 przez system

UM szuka specjalisty od funduszy unijnych

Jak się dowiadujemy na stanowisko zastępcy dyrektora MOSiR przechodzi p. Dorota Błoniarczyk, zajmująca się dotychczas w magistracie sprawami pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. W związku z powyższym UM poszukuje jej następczyni.

O pracę na tym stanowisku ubiegać się można przy spełnieniu następujących warunków:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
b) wykształcenie wyższe: administracyjne, ekonomiczne lub techniczne,
c) wymagany staż pracy: 3 lata, w tym min. 1 rok na stanowisku związanym z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych,
d) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,
e) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o bezpieczeństwie imprez masowych,
f) bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z procesem pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
g) prawo jazdy kat. B.

oraz:
b) posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: kreatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, odporność na stres, systematyczność, rzetelność,
c) dyspozycyjność,
d) biegła obsługa oprogramowania - pakiet MS Office (szczególnie dobra znajomość programu Excel),
e) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się.

Wymagane dokumenty przy aplikowaniu na to stanowisko:
a) list motywacyjny
b) życiorys (curriculum vitae)
c) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
d) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o pobieraniu zasiłku lub stypendium z urzędu pracy, lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu – potwierdzający trzyletni staż pracy w tym min. 1 rok na stanowisku związanym z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych, w przypadku dokumentowania okresów zatrudnienia za granicą u pracodawcy zagranicznego obok kserokopii dokumentu konieczne jest jego przetłumaczenie, kandydat może dostarczyć m.in. dokument przetłumaczony przez np. nauczyciela danego języka (filologa) nieposiadającego uprawnień tłumacza przysięgłego bądź przez tłumacza przysięgłego,
e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f) kserokopia prawa jazdy kat. B,
g) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach – w przypadku ich posiadania,
h) ewentualne referencje,
i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieposzlakowanej opinii, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – druk oświadczeń stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze,

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, przechodzą do następnego etapu naboru, którym jest test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Bochnia, w Kancelarii, Punkcie Obsługi Klienta lub przesyłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta” w terminie do dnia 21 października 2013 roku do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach wstępnej selekcji (analizy dokumentów aplikacyjnych) umieszczona będzie wraz z informacją o miejscu i terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stronie internetowej Bocheńskiego Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.bochnia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bochnia (hol główny). Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą wstępną selekcję, zostaną o tym powiadomieni telefonicznie na wskazany w aplikacji numer telefonu.