Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-06-18 23:44:25 przez system

W Civitas Christiana o zdrowiu psychicznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni i Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w środę 17 czerwca zaprosiły na debatę dotyczącą zdrowia psychicznego, która miała miejsce w siedzibie Stowarzyszenia.

Na początku spotkania przewodnicząca Rady Oddziału stowarzyszenia - Halina Mucha - przywitała burmistrza Bochni - Stefana Kolawińskiego - oraz wszystkich przybyłych gości, m.in. Jana Kuliga (pełnomocnika starosty bocheńskiego ds. seniorów), Barbarę Hałas (dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bochni), Eugenię Ignacyk (koordynator Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bochni - zastępowała nieobecną prezes komitetu - Marię Fąfarę), Dorotę Stachowicz (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni), Barbarę Drążkiewicz (psychologa), ks. dra Marka Mierzyńskiego (asystenta Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Bochni), Jana Balickiego (przewodniczącego Rady Miasta Bochnia), Beatę Drużkowską (opiekunkę klubu "Pawełki"), Mariana Biernata, członków i sympatyków stowarzyszenia.

Następnie można było wysłuchać prelekcji, dotyczącej zdrowia psychicznego (zaburzenia depresyjne i lękowe, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa) oraz wziąć udział w debacie na ten temat, której celem było pogłębienie wiedzy o zaburzeniach psychicznych i umiejętności funkcjonowania bez irracjonalnych obaw czy negatywnych stereotypów społecznych w środowisku otaczającym osoby doświadczające kryzysów i zaburzeń psychicznych.

PCPR rozprowadził foldery dotyczące tematu spotkania, zorganizowanego w ramach projektu "Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim", którego główny cel stanowi otwarcie w latach 2013-2015 dla uczestników projektu i ich otoczenia z terenu powiatu bocheńskiego możliwości aktywniejszego udziału w życiu społecznym poprzez odpowiednie wsparcie indywidualne i grupowe oraz tworzenie warunków w środowisku lokalnym (w otoczeniu instytucjonalnym), sprzyjających integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w przyszłości.

Pozostałe cele projektu:
- ukształtowanie kompetencji i umiejętności społecznych lub zawodowych ułatwiających uczestnikom integrację społeczną i zawodową poprzez aktywne formy integracji i pracę socjalną;
- wyeliminowanie części barier (organizacyjnych, psychologicznych, prawnych), na jakie napotykają uczestnicy w procesie integracji społecznej i zawodowej poprzez doradztwo, poradnictwo, informacje i konsultacje, finansowanie usług wspierających aktywizację.

Foto: H. Mucha