Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2024-05-21 08:11:16 przez Czas2012

W czwartek II sesja Rady Miasta Bochnia - jaki mamy układ?

Rada miasta jest organem stanowiacym i kontrolnym. Mówiąc najprościej zajmuje się podejmowaniem wszystkich decyzji dotyczących funkcjonowania Gminy Miasta Bochnia. W przypadku miasta Bochni składa się z 21 radnych różnych opcji politycznych. RM Bochnia w pełni funkcjonować zacznie dopiero po wyborze członków komisji stałych oraz ich przewodniczacych. Organ ten jest bardzo ważną instytucją legitymizującą podejmowanie istotnych decyzji przez prezydenta czy też w wypadku miasta Bochnia, burmistrza miasta. Jest to oragan stanowiący i kontrolny Gminy Miasta Bochnia.

Organami nadzoru są: Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa. Na podstawie decyzji i rekomendacji komisji stałych, spływają one na ręce pani Katarzyny Korta-Wójcik (KO) przewodniczacej Rady Miasta, która na pierwszej sesji RM nowej kadencji w wyniku głosowania uzyskała 11 głosów i to ona organizuje prace rady, ustala porządek obrad sesji w porozumieniu z burmistrzem i kieruje je na posiedzenia Rady Miasta dotyczące np. utrzymaniu szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, remontów ulic i ochrony środowiska. Rada Miasta poprzez podjęcie odpowiednich uchwał, obliguje burmistrza miasta do ich wykonania.

Wyłączną właściwością Rady Miasta jest np. uchwalanie Statutu Miasta, uchwalanie wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowania sprawozdań z jego działalności, jak również powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta na wniosek burmistrza miasta. Do kompetencji RM należy również uchwalanie budżetu miasta, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Gwoli przypomnienia rozkład sił w 21 osobowej radzie wygłada następująco :

 1. Radni Komitetu Prawo i Sprawiedliwość – 9 radnych:
  Ireneusz SOBAS, Barbara SZCZYGIEŁ, Jan BALICKI, Grzegorz PAŁKOWSKI, Bogdan KOSTURKIEWICZ, Marek BRYG, Rafał SROKA, Andrzej DYGUTOWICZ, Barbara KUCHARSKA;

 2. Radni Komitetu KO – 4 radnych:
  Jolanta MICHAŁOWSKA, Katarzyna KORTA-WÓJCIK, Urszula GOLIŃSKA, Roman MOCIĘ:

 3. Radni Komitetu Reaktor B7 – 4 radnych: Luiza SAWICKA-HOFSTEFE, Wojciech WOŹNICZKA, Maciej GAWĘDA, Sylwia PACHOTA-RURA;

 4. Radni Komitetu BWS – 2 radnych: Filip PACH, Maciej BUSZKO;

 5. Radni Komitetu BdB – 2 radnych: Marcin IMIOŁEK, Marek RUDNIK.

Na 21 mandatów radnych tylko 4 osoby z poprzedniej rady pozostają w nowej kadencji, - Jan BALICKI, Marek BRYG, Andrzej DYGUTOWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ.

Po przeprowadzonych na pierwszej sesji RM głosowaniach, Katarzyna Korta-Wójcik z KO uzyskała 11 głosów i została przwodniczącą RM, (Jan Balicki PiS otrzymał 10 głosów), a nowym wiceprzewodniczącym został Marek Rudnik z BdB, który uzyskal 12 głosów za, 2 przeciw, przy 7 głosach wstrzymujących się. W ten sposób uwidocznił się skład rady popierajacy panią Burmistrz M. Łacną. Wyniki można interpretować w ten sposób, że większościową koalicję rady miasta stanowią radni KO (4) + radni B7 (4) + radni BWS (2) + 1 radny z BdB. Na pytanie, który radny przesądził o zaistnieniu tej koalicji?- można zacytować znaną łacińską sentencję, ”cui bono”.

W porządku najbliższych obrad przewidziano m.in.:

Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat realizacji programów ograniczania niskiej emisji.

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji Rady Miasta Bochnia na okres kadencji 2024-2029.

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Bochnia na okres kadencji 2024-2029.

 • Podjęcie uchwał w sprawach: ustatalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bochnia, wskazania nowego terminu załatwienia skarg na Burmistrza Miasta Bochnia.

K. Stompór