Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-09-21 22:46:30 przez system

W Starostwie o rozwoju szkół i kompetencji uczniów

W Starostwie Powiatowym w Bochni, przy udziale przedstawicieli władz powiatowych, pracodawców, nauczycieli, rodziców i uczniów, przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz kadry zarządzającej oświatą odbyło się spotkanie dialogowe poświęcone rozwojowi szkół i kompetencji kluczowych uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Bocheński.

Spotkanie było pochodną uczestnictwa Powiatu Bocheński w pilotażowym projekcie pn. „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Kompetencje kluczowe to porozumiewanie się w języku ojczystym, w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne oraz informatyczne. Umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość jak również świadomość i ekspresja kulturalna.

Podczas spotkanie diagnozę stanu oświaty w Powiecie Bocheńskim przedstawiła Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni Bernadeta Wąsik, prezentując m.in. demografię urodzeń w lata 2000-2016, dane statystyczne dotyczące szkół, profili kształcenia, kursów zawodowych, ilości uczniów w poszczególnych zawodach jak również wyniki oraz zdawalność matur w przekroju powiatu, województwa i całego kraju.

Uczestnicy spotkania, pracując warsztatowo, udzielili odpowiedzi na kluczowe pytania obejmujące stan obecny i pożądany powiatowej oświaty, definiując konkretne problemy i propozycje działań, a efekty swojej pracy prezentowali na forum grupy.

Zgłoszone uwagi, problemy, sugestie i propozycje rozwiązań będą przedmiotem analizy organu prowadzącego, a ostatecznie przełożą się na zadania do realizacji definiowane w opracowywanym planie strategicznym, uwzględniającym rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

Spotkanie współprowadziła trenerka Ośrodka Rozwoju Edukacji Pani Liliana Zientecka.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w spotkaniu. Dziękuję za aktywność uczniom, rodzicom, pracodawcom i pracownikom oświaty. Tak duże zainteresowanie tematem świadczy o tym, że rozwój zawodowy uczniów, nauczycieli, jakość kształcenia, po prostu rozwój oświaty jest dla nas wszystkich kluczowy – mówi Ludwik Węgrzyn starosta bocheński.