Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-12-29 22:17:34 przez Czas2012

Ważna inwestycja w Rzezawie: 5,5 km nowej kanalizacji

Zakończono ważną inwestycję sieciową na terenie gminy Rzezawa pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości: Bratucice – etap III, Dębina – etap III, Buczków – etap IV, Dąbrówka – etap II”.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Rzezawa została zrealizowana w celu podniesienia poziomu jej wyposażenia w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ograniczenia skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi. Wykonano budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Rzezawa, a konkretnie w miejscowości Bratucice, Dębina, Buczków i Dąbrówka o łącznej długości blisko 5,5 km. Dzięki realizacji niniejszego zadania objętego dofinansowaniem przyłącz do sieci kanalizacji sanitarnej zyskały 52 domostwa. Wykonanie zadania w tak krótkim czasie nie byłoby jednak możliwe bez dotacji pozyskanej przez Gminę Rzezawa. Wyniosła ona blisko 1,6 mln zł.

Cel projektu: uporządkowanie gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych na terenie Aglomeracji Rzezawa, w efekcie ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby w jej granicach.

Cele bezpośrednie projektu osiągnięte poprzez realizację inwestycji to:
• cel ekologiczny: redukcja ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń do ilości zgodnych z przepisami prawa, a w efekcie poprawa jakości wód i gleby i tym samym zabezpieczenie ekosystemu przed negatywnym wpływem odprowadzanych do niego ścieków;
• cel społeczno-zdrowotny: poprawa warunków sanitarnych oraz podniesienie standardu życia i funkcjonowania mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych;
• cel techniczno-organizacyjny: sprawnie funkcjonujący system usuwania ścieków sanitarnych, a tym samym uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji;
• cel formalno-prawny: spełnienie przez aglomerację wymagań prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
• cel gospodarczy: podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów.

Dzięki realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości: Bratucice – etap III, Dębina – etap III, Buczków – etap IV, Dąbrówka – etap II” wykonano:
- sieć kanalizacyjna i przyłącza w miejscowości Bratucice, Dębina, Dąbrówka i Buczków;
- nadzór inwestorski na celu zapewnienie kontroli nad prawidłowym wykonaniem wszystkich zaplanowanych w projektowanym przedsięwzięciu robót budowlanych;
- dokumentację aplikacyjną;

Bez wątpienia tego typu inwestycja przyczyni się do podwyższenia standardu życia mieszkańców oraz funkcjonowania w jej granicach podmiotów gospodarczych, wpływając przy tym na poprawę stanu środowiska naturalnego obszaru gminy.

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości: Bratucice – etap III, Dębina – etap III, Buczków – etap IV, Dąbrówka – etap II” współfinansowane ze środków unijnych w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
/media/user/images/upload/Grudzien/Grudz 2020/Unia.jpg