Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-09-04 15:39:18 przez system

Wnioski na wyprawkę szkolną tylko do 7 września

<html />

Tylko do 7 września uczniowie bocheńskich szkół mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”. Wnioski należy składać w szkole, w której uczeń rozpoczął naukę w roku szkolnym 2012/2013.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 przysługuje uczniom:
klas I-IV szkoły podstawowej,
klas I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
klas I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
Dodatkowo objęci pomocą zostaną uczniowie:
słabowidzący,
niesłyszący,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać ze względu na jedno z wymienionych kryteriów, gdy:
1.Pochodzi z rodziny spełniającej kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. 351 zł netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

  1. Pochodzi z rodziny, która od 1 października 2012r. będzie spełniała kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 456 zł netto, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

  2. Pochodzi z rodziny spełniającej kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 504 zł netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku - dotyczy uczniów klasy I szkoły podstawowej,

4.Pochodzi z rodziny, która od 1 listopada 2012r. będzie spełniała kryterium dochodowe, o którym będzie mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 539 zł netto - dotyczy uczniów klasy I szkoły podstawowej,

  1. Pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia a dofinansowanie jest udzielane w przypadkach określonych w art. 7 ww. ustawy, na podstawie decyzji dyrektora szkoły/placówki, do której w roku szkolnym 2012/2013 będzie uczęszczać uczeń

6.Posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
180 zł — dla ucznia klasy I—III szkoły podstawowej, dla ucznia klasy I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I—III szkoły podstawowej lub w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

210 zł — dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej, dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV—VI szkoły podstawowej, w klasach IV—VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

352 zł — dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, w liceum ogólnokształcącym, w klasach II-III liceum profilowanego, w technikum, w klasach II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i w klasach II-III technikum uzupełniającego

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2012/2013 w nieprzekraczalnym terminie 7 września 2012 r.