Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-04-20 10:30:34 przez Czas2012

Zapłacimy więcej za parkingi

Znaczące podniesienie opłat w strefach płatnego parkowania - Urząd liczy na większe wpływy

Na dzień 27 kwietnia 2023 zaplanowano  LV Sesję Rady Miasta Bochnia. Proponowany prządek obrad obejmuje m.in. podjęcie uchwały w punkcie 8a - w sprawie  zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat, a w punkcie 8b - zmiany uchwały w sprawie wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi.

Burmistrz miasta, Stefan Kolawiński, proponuje podniesienie opłat za parkowanie pojazdów w strefach  płatnego  parkowania  do  wysokości:

 1. 30 min  - 1,00 zł; (dotychczasowa opłata to 0,50 zł)
 2. pierwsza godzina - 3,00 zł;  (2,00 zł)
 3. druga godzina - 3,60 zł;       (2,40 zł)
 4. trzecia godzina - 4,30 zł;      (2,90 zł)
 5. czwarta i każda następna godzina - 3,00 zł;  (2,00 zł)
 6. abonament dwutygodniowy - 100 zł;  (75,00 zł)
 7. abonament miesięczny - 200,00 zł;    (150,00 zł)
 8. abonament mieszkańca: 
 9. miesięczny - 10,00 zł;  ( 10,00 zł )
 10. półroczny - 50,00 zł;    ( 50,00 zł ) 
 11. roczny - 100,00 zł;       (100,00 zł )

Podane w nawiasach kwoty opłat obowiązują od 1 maja 2022 roku.

Uzasadniając podniesienie opłat Urząd podaje, że :
W związku z przedłożonym projektem zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat należy ujednolicić stawki opłat w całej strefie płatnego parkowania czyli również na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi tj. Pl. Gazaris, Pl. Gen. Kazimierza Pułaskiego, Pl. Bolesława Wstydliwego.

Z uwagi na poprawę funkcjonowania strefy płatnego parkowania na tych parkingach, wprowadza się zmianę związaną ze zwiększeniem stawki za parkowanie pojazdów, opłat abonamentowych (z wyjątkiem abonamentów mieszkańca).

I dalej uzasadnia: Podniesienie stawek za parkowanie wpłynie na rotację pojazdów na ww. parkingach oraz dodatkowo zwiększy wpływy ze strefy płatnego parkowania, które można będzie przeznaczyć na remont istniejących i ewentualną budowę nowych parkingów.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest podjęcie uchwały zwiększenia stawek za postój w SPP na terenach nie będących drogami publicznymi w Bochni.

Nowe opłaty, po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, weszłyby w życie z dniem 1 czerwca 2023r.

K.S.