Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-03-11 11:48:13 przez system

Zebranie scaleniowe w Krzeczowie

Starosta Bocheński informuje, iż na tablicach ogłoszeń miejscowości Krzeczów oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzezawa oraz na stronie internetowej Starostwa www.powiat.bochnia.pl zostanie umieszczone zawiadomienie o mającym się odbyć w Świetlicy Wiejskiej w Krzeczowie zebraniu.

Odbędzie się ono 26 marca 2009 r. o godz. 17.00 i zgromadzi uczestników planowanego postępowania scaleniowego, obejmującego tę część terenu obrębu Krzeczów, której dotychczasowe funkcjonowanie zostanie zaburzone planowanym przebiegiem autostrady. Zebranie ma na celu odczytanie postanowienia o wszczęciu z urzędu postępowania scaleniowego na terenie miejscowości Krzeczów.

Zgodnie z zasadą ustaloną brzmieniem art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003r. Nr 178, poz. 1749, z 2004r. Nr 116, poz. 1206 ze zm.), o terminach zebrań wynikających z określonych tą ustawą procedur - starosta zawiadamia uczestników scalenia przez obwieszczenie.
Celem jak najpełniejszego powiadomienia uczestników scalenia o toczącym się postępowaniu obok wywieszenia wyżej wymienionego zawiadomienia o pierwszym zebraniu uczestników scalenia wysyłana jest również niniejsza informacja.
Podkreślenia wymaga fakt, że informacje o kolejnych zebraniach uczestników scalenia przekazywane będą wyłącznie w drodze obwieszczeń, oraz na stronie internetowej Starostwa www.powiat.bochnia.pl .

W postępowaniu scaleniowym stan własności oraz posiadania gruntów, powierzchnię użytków i klasy gruntów określa się według danych w ewidencji gruntów, stąd lista uczestników postępowania powstała na bazie danych ewidencyjnych.

Ze względu na ewentualne rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów, a stanem faktycznym i prawnym (zmiana adresu zamieszkania, przeprowadzone postępowanie spadkowe, zmiana właściciela), pożądane bedzie zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz ewentualnie posiadanego postanowienia o nabyciu spadku. Wypełnienie wniosku o zmianę adresu w ewidencji gruntów będzie możliwe w trakcie zebrania.

Osoby, które nie mogą osobiście uczestniczyć w zebraniu mogą ustanowić pełnomocników przez zwykłe pełnomocnictwo, nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Przypomina się, że pełnomocnictwa inne, niż udzielane małżonkom, rodzeństwu, zstępnym lub wstępnym podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Podczas zebrania zostanie przedstawiony orientacyjny harmonogram spotkań uczestników procesu scaleniowego, co jest istotne ze względu na informowanie o zebraniach drogą obwieszczeń.
Ze względu na wagę tematu zebrania, przekazanie osobom zainteresowanym procedur związanych z prowadzeniem postępowania scaleniowego jak i możliwość uzyskania odpowiedzi na ewentualnie nasuwające się pytania — starosta uprasza o niezawodne przybycie — osobiście lub przez pełnomocnika.