Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-12-28 19:23:52 przez KacperGlod

Gmina Rzezawa z rekordowym budżetem na inwestycje

Rada Gminy Rzezawa przyjęła projekt budżetu na 2022 rok przedstawiony przez Wójta Mariusza Paleja. W budżecie przewidziane zostało prawie 15 milionów złotych na inwestycje.

Projekt budżetu to dokument zapewniający stabilność funkcjonowania gminy. Jak zapewnia rzezawski magistrat, budżet ten ma zagwarantować harmonijny rozwój Gminy Rzezawa pomimo trudnych czasów pandemii. Rzetelność budżetu została potwierdzona przez pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W projekcie budżetu Gminy Rzezawa na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 60.209.857,74 zł, natomiast przewidziano wydatki w wysokości 67.158.461,51 zł. Na inwestycje pochłoną kwotę równą 14.952.578,96 zł. Jest to najwyższa kwota budżetu inwestycyjnego w historii Gminy Rzezawa. - Jest ona znacznie większa niż jeszcze dwa – trzy lata temu i kilka razy wyższa niż we wcześniejszych latach. Na 2022 rok zaplanowano 29 zadań majątkowych - informuje magistrat.

Pełna lista zadań przedstawiona w budżecie na rok 2022 prezentuje się następująco:
1. Rozbudowa sieci wodociągowych na trenie gminy Rzezawa - 1.802.278,00 zł;
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bratucice, Dębina, Buczków, Dąbrówka - 700.000,00 zł;
3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Rzezawa - 150.000,00 zł;
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Przemysłowej w Rzezawie - 500.000,00 zł;
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2087K w km 1+096,00 do km 1+689,97 w miejscowości Rzezawa, ulica Topolowa - 487.430,63 zł;
6. Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej na działkach 1292/1, 1290/1, 1286/1, 1278/1, 1272/1, 1271/1, 1264/1, 1262/1, 1261/1, 1261/2, 1260/1, 1260/2, 1259/1, 1259/4, 1258/8, 1257/2, 1257/3, 1256, 1254 obręb 0011 Rzezawa w miejscowości Rzezawa - 150.000,00 zł;
7. Rozbudowa drogi wewnętrznej ulicy Szkolnej na drogę gminną klasy D w Krzeczowie w km 0+000,00 - km 0+225,82 - 350.000,00 zł;
8. Modernizacja dróg gminnych - 250.000,00 zł;
9. Rozbudowa /przedłużenie/ drogi ul. Zielona na odcinku od km 0+897,00 do km 0+979,25 w miejscowości Rzezawa, budowa nowego odcinka drogi gminnej od km 0+979,25 do km 1+510,00 wraz z budową łącznika z drogą powiatową Nr 1442K Krzeczów-Grądy w miejscowości Jodłówka wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej w podziale na dwa odcinki: 1) Budowa drogi gminnej od km 0+979,25 do km 1+510,00 w miejscowości Jodłówka wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Zielona nr K5800329 od km 0+897,00 do km 0+979,25 w miejscowości Rzezawa, gmina Rzezawa; 2)Budowa drogi gminnej od km 0+382,92 w miejscowości Jodłówka - 900.000,00 zł;
10. Rozbudowa drogi gminnej nr K580329 stanowiącej ulicę Zieloną w Rzezawie w km 0+000 do km 0+897,00 z oświetleniem, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej wraz ze skompletowaniem dokumentów i przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę - dokumentacja projektowa i przygotowanie wniosku o w danie decyzji ZRID - 50.000,00 zł;
11. Wykup działek pod drogi gminne - 500.000,00 zł;
12. Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu boiska w Jodłówce na działce nr 1270 - 50.000,00 zł;
13. Termomodernizacja budynku komunalnego w Rzezawie przy ulicy Kościelnej 6 w ramach zadania „Modernizacja budynku komunalnego w Rzezawie przy ulicy Kościelnej 6 dz. nr 1206 wraz z zagospodarowaniem terenu” - 300.000,00 zł;
14. Modernizacja parkingu za remizą OSP w Rzezawie działka 1205 - 31.531,50 zł;
15. Cyfrowa gmina - 54.469,47 zł;
16. E-gmin@ - Rozwój innowacyjnych e-usług dla mieszkańców Gminy Rzezawa - 1.168.960,51 zł;
17. Modernizacja i przebudowa budynku staży pożarnej w Okulicach - 100.000,00 zł;
18. Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na przedszkole integracyjne oraz kuchnię ze stołówką, nowe pomieszczenia dydaktyczne, świetlicę środowiskową wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan, co, gaz, elektr. oraz windą na działkach nr. ew. 458/10, 458/13, 460/2, 461 w Dąbrówce - 381.252,31 zł;
19. Modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie pod kuchnię i jadalnię - 800.000,00 zł;
20. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeczowie - finansowanie z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - 843.876,31 zł;
21. Modernizacja zespołu szkolno-przedszkolnego w Łazach - 200.000,00 zł;
22. Położenie kostki brukowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łazach (Fundusz Sołecki) - 20.000,00 zł;
23. Laboratoria Przyszłości – 137.660,15 zł;
24. Budowa przedszkola samorządowego z oddziałem żłobka na działce ew. nr 789/9 w Krzeczowie, budowa przedszkola samorządowego z oddziałem żłobka w Borku na działkach nr ew. 1800 i 1801 - w konanie dokumentacji projektowej - 100.000,00 zł;
25. Przebudowa Potoku Jodłowskiego - 500.000,00 zł;
26. Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Rzezawa - wymiana pieców - 100.000,00 zł;
27. Utworzenie kortu tenisowego i skate parku wraz z ciągami pieszo-spacerowymi oraz oświetleniem - 2.375.120,08 zł;
28. Budowa boisk sportowych, budynku szatniowo-sanitarnego wraz z infrastrukturą na terenie kompleksu sportowego na działce nr 669/71 w miejscowości Krzeczów - 350.000,00 zł;
29. Budowa kompleksu boisk sportowych do gier zespołowych i lekkoatletyki wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzezawie - 1.600.000,00 zł.

Inwestycje, która zostały zawarte w budżecie, mają być realizowane ze środków własnych Gminy oraz z pozyskanych dotacji - Warto podkreślić, że Gmina Rzezawa na tym nie poprzestaje, i tak jak w latach poprzednich, będzie starać się pozyskiwać kolejne pieniądze, które jeszcze bardziej wzmocnią możliwości prorozwojowe rzezawskiego samorządu - podkreśla samorząd.

Gmina Rzezawa zmienia się, dynamicznie rozwija. Widać to praktycznie na każdym kroku. Pomimo trudnego czasu pandemii w ostatnim roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zrealizowaliśmy wiele bardzo ważnych inwestycji, które często zostały wsparte pokaźnymi dotacjami. To, że Gmina Rzezawa ciągle się rozwija, pięknieje to owoc pracy wielu osób. W tym miejscu słowa wdzięczności kieruję do Was szanowni Państwo Radni. Dziękuję Wam za rzetelne sprawowanie swoich funkcji, pełną zaangażowania pracę i skuteczne działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy oraz konstruktywną i owocną współpracę w realizacji zadań publicznych. Podziękowania należą się także wszystkim Sołtysom oraz Kierownikom i Pracownikom Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych - podkreślił Wójt Mariusz Palej podczas Sesji budżetowej.

Wójt Gminy Rzezawa wspomniał również o mnogości celów wyznaczonych na rok 2022 - Nie możemy spocząć na laurach i cieszyć się wyłącznie z tego, co udało się do tej pory zrealizować. Znane przysłowie mówi, że ten, kto nie idzie do przodu, ten tak naprawdę się cofa. Dlatego pomimo tego, że wiele zrobiliśmy, wiele wspólnie osiągnęliśmy, musimy dalej wspólnie działać i iść do przodu, dalej robić wszystko, co tylko w naszej mocy, aby Rzezawa, Krzeczów, Borek, Dąbrówka, Ostrów Królewski, Dębina, Łazy, Bratucice, Buczków, Jodłówka, Okulice - żeby cała nasza Gmina - dalej się rozwijała. Przed nami bowiem jeszcze wiele do zrobienia. Przed nami kolejne wyzwania. Przed nami 2022 rok, który jestem przekonany, że jeżeli dalej będziemy ze sobą współpracować tak jak do tej pory, będzie równie owocny dla Gminy Rzezawa, jak poprzednie lata - powiedział Mariusz Palej.

Info i fot: rzezawa.pl