Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-01-07 19:51:11 przez Czas2012

Oczyszczalnia w Krzeczowie – mieszkańcy protestują

W gminie Rzezawa ma powstać oczyszczalnia ścieków. Jej budowa była już planowana i brana pod uwagę kilka lat wcześniej i jej powstanie jest uwzględnione w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Obiekt i jego infrastruktura ma powstać przy strefie przemysłowej na terenie Spółki Pastwiskowej w Krzeczowie. Przeciw temu protestuje grupa mieszkańców z Krzeczowa, która wystosowała publiczną petycję, w której podaje argumenty przeciw tej inwestycji.

Głównym celem budowy oczyszczalni mają być oszczędności i rozbudowa pobliskich terenów. Władze gminy podają, że dzięki własnej oczyszczalni budżet gminy zaoszczędziłby 1.400.000 zł. Taki właśnie roczny koszt ponosi gmina za odsyłanie ścieków do oczyszczalni w Bochni. Cała inwestycja więc wydaje się mieć racjonalne, finansowe uzasadnienie.

W Strategii Rozwoju Gminy Rzezawa na lata 2015 – 2022 możemy przeczytać:

Strategia wskazuje potrzebę budowy nowej oczyszczalni ścieków i wyznacza cel operacyjny rozwoju i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej tj. budowę niezależnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie odbierającej zrzut ścieków z miejscowości: Łazy, Jodłówka, Krzeczów, Rzezawa.

Budowa nowej oczyszczalni ścieków pozwoli na odprowadzenie ścieków z miejscowości południowych do własnej oczyszczalni, a nie do oczyszczalni w Bochni. Ze wstępnie przeprowadzonej analizy wynika, że koszt rocznej opłaty za korzystanie z oczyszczalni w Bochni jest dużo większy, niż koszt utrzymywania własnej czyszczalni. Chodzi tutaj nie tylko o aspekt ekonomiczny ale również ekologiczny. Własna oczyszczalnia powoduje brak zależności w systemie ochrony środowiska. W miejscowościach, które wchodzą w skład aglomeracji Bochnia Miasto określonej w Rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego nr 21/06 z 2006 roku tj. Rzezawa, Krzeczów, Łazy, Jodłówka ma miejsce znaczna rozbudowa mieszkaniowa, a także rozwój sektora gospodarczego. W świetle takich uwarunkowań niezbędnym jest budowa własnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzeczów, zapewniającej odbiór ścieków bytowych teraźniejszych oraz przyszłych mieszkańców.

Budowa i plany nowej oczyszczalni napotkały jednak sprzeciw pewnej grupy mieszkańców. Problem stanowi umiejscowienie inwestycji. Brak zgody na wskazane miejsce budowy oczyszczalni oficjalnie zostało wyrażone podczas ostatniej sesji Rady Gminy kiedy, oprócz uchwalenia budżetu na rok 2021, miał też miejsce oficjalny sprzeciw mieszkańców Krzeczowa. Paweł Wygoda, główny organizator sprzeciwu i inicjator petycji, chciał zabrać głos w tej sprawie jeszcze przed punktem dotyczącym zmian w lokalnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. To jednak zostało mu uniemożliwione gdyż, jak mówi:

Zostałem poinformowany przez przewodniczącą Rady Gminy, że jeśli chcę zabrać głos to będę mógł to uczynić w punkcie dotyczącym spraw bieżących czyli na samym końcu obrad. Na nic zdały się wyjaśnienia, że przyszedłem na sesje zabrać głos w sprawie zmiany punktowej MPZP i chciałbym to zrobić zanim owe zmiany zostaną przegłosowane. Rozmowa z radcą prawnym i z sekretarzem gminy też nic nie pomogła.

Inicjator petycji nie dał jednak za wygraną i wręczył petycje podpisaną przez ponad 60 osób na ręce sołtysa i radnego wsi Krzeczów Pana Jana Pannę, który odczytał jej treść. (Treść petycji na dole tekstu)

W głosowaniu radni zmienili punktowo MPZP gminy Rzezawa i między innymi ulokowali tereny przeznaczone pod budowę oczyszczalni ścieków zaledwie kilometr od tej w Bochni. Zrobili tak gdyż, jak można przeczytać w oficjalnej odpowiedzi z UG Rzezawa, lokalizacja ta ma lepszy dostęp do drogi głównej.

Według podpisanych pod petycją mieszkańców nie jest to prawdą. I to właśnie stanowi główny punkt problemu i sprzeciwu mieszkańców.

Do czerwca roku 2019 umiejscowienie oczyszczalni ścieków mieściło się na pograniczu Krzeczowa i Rzezawy na wyznaczonym terenie- tłumaczą protestujący. Obecnie gmina chce sprzedać swoją działkę, na której planowano wybudować oczyszczalnię, a nabyć na ten cel działkę obok, której nie jest właścicielem. Co więcej planowana do zakupu działka, w przeciwieństwie do tej posiadanej już przez gminę, nie ma dostępu do drogi. Posiada tylko drogę wewnętrzną. Działkę nie dość, że trzeba wykupić to jeszcze wybudować dojazd do drogi głównej. Na wykup działki nie zgadza się również jej właściciel. Protestujący mieszkańcy zarzucają też władzom brak wyraźnej informacji. Podczas zebrania wiejskiego w Krzeczowie, które odbyło się w sierpniu 2020 roku, punkt dotyczący zmiany lokalizacji oczyszczalni nie był ujęty i nie był poruszany. Poza tym sugerują, że informowani są w mało czytelny sposób.

Oto lista argumentów jakie przedstawiają mieszkańcy przeciwko lokalizacji oczyszczalni ścieków w Krzeczowie w terenie oznaczonym 7.K.2.:

 1. Nikt nigdy wprost nie zapytał mieszkańców Krzeczowa czy chcą aby oczyszczalnie ścieków ulokować na tzw. błoniach krzeczowskich.
 2. Właściciel działki, którą chce przejąć gmina, jest przeciwko takiej inwestycji i nie wyraża chęci przekazania swojego terenu.
  3.Argument Gminy Rzezawa jakoby teren oznaczony jako 7.K.2 posiadał lepszy dostęp do drogi głównej nie ma potwierdzenia w rzeczywistości, w porównaniu z terenem oznaczonym jako 7.K.1 posiadającym dwie drogi dojazdowe.
 3. Brak jakichkolwiek analiz, opinii technicznych, środowiskowych czy ekonomicznych potwierdzających zasadność proponowanej zmiany.
 4. Lokalizacja oczyszczalni ścieków może powodować zakusy by w przyszłości samorząd lub prywatny inwestor chciał w jej pobliżu zlokalizować kolejne obiekty szkodliwe jak spalarnie, sortownie śmieci lub też fermy drobiu.
 5. W odległości ok. 1 kilometra od planowanej oczyszczalni jest już jedna w Bochni, która całkiem niedawno była modernizowana i nic nie wskazuje na to, aby oczyszczalnia w Krzeczowie była inwestycją niezbędną dla mieszkańców.
  7.Teren 7.K.2 jest terenem nie uzbrojonym w żadne media co z pewnością zwiększy koszty inwestycji. Przez grunty 7.K.1 przebiega linia energetyczna oraz kanalizacja.
 6. Przepływający obok działki 7.K.2 kanał, do którego najprawdopodobniej planowany jest zrzut oczyszczonych ścieków, w okresie letnim bardzo często wysycha, co może prowadzić do sytuacji, że będą nim płynąć tylko i wyłącznie ścieki, co z pewnością negatywnie wpłynie na faunę i florę.
 7. Przeznaczenie bezpośredniego sąsiedztwa terenu 7.K.2 to teren zabudowy jednorodzinnej i usług a planowana inwestycja całkowicie wykluczy możliwość takiego zagospodarowania.

Całość petycji dostępna TUTAJ
Podpisy pod petycją TUTAJ

Władze gminy do tej pory nie odniosły się do stawianych przez mieszkańców argumentów przeciw lokalizacji oczyszczalni.

Paweł Wieciech