Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2017-01-15 19:03:35 przez system

Bochnia w Atlasie Historycznym Miast Polskich

W niedzielę 15 stycznia w bocheńskim muzeum miała miejsce prezentacja Atlasu Historycznego Miast Polskich. Tom V atlasu pod nazwą: Małopolska Zeszyt 4 Bochnia – jest tą częścią dużej serii wydawniczej, która skupia się na Bochni.

Atlas zawiera 31 publikacji. Jak można przeczytać we wstepie:

"Atlas składa się z dwóch zasadniczych części, kartograficznej i opisowej. W czę­ści kartograficznej opublikowano ważniejsze, wybrane plany miasta. Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Komisji Historii Miast znalazł się tu najstarszy zachowany plan miasta z 1777 roku autorstwa Karla Fleckhammera, następnie najdawniejszy plan pomiarowy z epoki przedindustrialnej, czyli wykonany w 1847 roku plan katastralny miasta w jego ówczesnych granicach, przeskalowany do ska­li 1:2500. Oddzielne opublikowano połączone plany katastralne miasta i tych te­renów, które dziś należą do Bochni, przeskalowano je do skali 1:10 000. Dołączo­no nadto współczesną ortofotomapę i mapę topograficzną miasta i okolic w skali 1:50 000. Ponieważ aktualnego planu miasta brak, zdecydowano się opublikować współczesną mapę topograficzną w skali 1:10 000. Opublikowano także ważniej­sze widoki miasta, z najstarszym pochodzącym z początku XIX wieku. Warto do­dać, że na kilku publikowanych starszych planach zamieszczono także widoki Bochni i fragmenty kopalni soli. [...] Obok planów dawnych Atlas zawiera współczesne rekonstrukcje rozwoju przestrzennego Bochni. Intencją autorów było, aby zakres owych rekonstrukcji uzupełniał kształt przestrzenny miasta ujawniony na planach zachowanych.

W części tekstowej Atlasu przedstawiono główne etapy rozwoju przestrzen­nego miasta i jego zaplecza od czasów przędłokacyjnych do współczesnych. Do­łączone wskazówki bibliograficzne obejmują opracowania ogólne historii miasta i ważniejsze prace monograficzne wykorzystane w niniejszym Atlasie".

Atlas Bochni jest 4 zeszytem serii małopolskiej, przygotowanym dzięki wsparciu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Bochnia została wybrana z powodu swojej oryginalnej historii oraz znaczenia ekonomicznego dla państwa polskiego w dawnych wiekach. Zeszyt poświęcony Bochni zawiera wielkoformatowe plany wprost niezwykłe, m. in. plan katastralny miasta i wsi podbocheńskich, które później znalazły się w jego granicach administracyjnych, najstarszy zachowany plan Bochni z 1792 roku, cenne plany posiadłości salinarnych w tym zamku żupnego i szybów solnych.

Publikację wydano pod redakcją prof. dr hab. Zdzisława Nogi przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Atlasy historyczne miast to seria europejska, w której ukazało się już ponad 500 tomów z niemal wszystkich państw naszego kontynentu. Ich celem jest stworzenie podstawy źródłowej do badań porównawczych nad urbanizacją Europy i przemianami przestrzennymi miast. Poszczególne zeszyty tych atlasów są również bardzo przydatne do innych potrzeb - mogą być podstawą prac urbanistycznych, architektonicznych, konserwatorskich i przyrodniczych. Są przydatne dla celów pedagogicznych i dydaktycznych w szkołach i uczelniach wyższych, służą popularyzacji wiedzy o przeszłości miasta, stanowią wreszcie skuteczny sposób zabezpieczenia przed zniszczeniem najcenniejszych planów miasta, przeważnie rozproszonych w wielu miejscach w kraju i za granicą.

Po prezentacji wystąpiła z koncertem noworocznym Orkiestra Kopalni Soli Bochnia pod dyrekcją Zbigniewa Gdowskiego