Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2019-05-22 19:50:55 przez system

I ty możesz zaśpiewać pieśń kresową na Przeglądzie

V Wojewódzki Przegląd Pieśni Kresowejorganizowany przez Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku odbędzie się 7 czerwca 2019 roku

Cele Przeglądu:
- promowanie wśród młodych Polaków wiedzy na temat Kresów
- umożliwienie placówkom oświatowym zaprezentowania patrotycznego dorobku artystycznegow
- umożliwienie uczestnikom wystąpienia przed szeroką publicznością

REGULAMIN PRZEGLĄDU

I.UCZESTNICY PRZEGLĄDU
Uczestnikami Przeglądu mogą być soliści lub zespoły z terenu Województwa Małopolskiego w następujących kategoriach:
- kategoria I: uczniowie w wieku 10-14 lat – soliści
- kategoria II: uczniowie w wieku 15-19 lat – soliści- kategoria III: uczniowie w wieku 10-14 lat – zespoły
- kategoria IV: uczniowie w wieku 15-19 lat – zespoły

II.TEMATYKA PRZEGLĄDU
Tematyką przeglądu są pieśni o związane z polskimi Kresami.

III.WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE
1. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie na adres organizatora karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) zawierającej następujące dane: typ szkoły, pełna nazwa szkoły, adres szkoły, telefon/faks, imię i nazwisko dyrektora szkoły, imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu, imię i nazwisko opiekuna solisty lub zespołu, liczbę ucznióww zespole, tytuł pieśni, czas trwania występu oraz ewentualnie inne ważne informacje.
2. Podział na solistów i zespoły zależny jest od liczby osób śpiewających – jedna osoba śpiewająca to solista, dwie lub więcej to zespół. Nie ma natomiast znaczenia liczba osób grających na instrumentach. Dopuszczalny jest także występ z wykorzystaniem odtworzonego podkładu muzycznego. W przypadku zespołów liczba członków (wrazz instrumentalistami) nie może przekroczyć 10 osób. 3. Każdy uczestnik Przeglądu może wykonać tylko jedną pieśń, a czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut (w tym montaż i demontaż instrumentów oraz ewentualnie rekwizytów i innych przedmiotów).
4. Uczestnicy posiadają wszystkie instrumenty i rekwizyty oraz inne przedmioty potrzebne do wykonania pieśni. Organizator zapewnia jedynie nagłośnienie i tematyczną dekorację sceniczną. Istnieje możliwość wcześniejszego zapoznania się z warunkami, w jakich odbędzie się prezentacja.
5. Zgłoszenia do Przeglądu należy nadsyłać do dnia 30 maja 2019 r. na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku, ul. Witosa 4, 33-180 Gromnik tel./faks 14 65 14 013, adres e-mail: zsoiz@gromnik.pl, strona internetowa: www.zsoiz.gromnik.pl, pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu), pocztą elektroniczną lub faksem.
6. Przesłuchania odbędą się 7 czerwca 2019 r. w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Organizator przekaże informacje o szczegółach prezentacji programu faksem lub drogą elektroniczną.
7. Do Przeglądu zakwalifikowanych zostanie 15 solistów i 15 zespołów – decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestnikóww poszczególnych kategoriach.

IV.OCENA PROGRAMU
1. Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia w każdej z czterech kategorii: I, II, III oraz IV.
2. Najwyższą ocenę otrzymują najlepsze wykonania pieśni, a ocenie podlegają: wybór pieśni, interpretacja tekstu i interpretacja muzyki oraz inne wrażenia artystyczne.
3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów, a w sprawach wątpliwych lub przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Komisja Konkursowa sporządza z prac protokół zawierający pisemne umotywowanie oceny każdego występu i przydziela miejsca, jakie prezentacje zajmują w poszczególnych kategoriach. Przyznane wyróżnienia również są pisemnie umotywowane. 5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

V.KONCERT GALOWY
1. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy wskazani przez Komisję Konkursową, biorą udziałw Koncercie Galowym, który 7 czerwca 2019 r. odbędzie się w Centrum Paderewskiegow Kąśnej Dolnej bezpośrednio po zakończonych przesłuchaniach konkursowych. Podczas koncertu będą wręczone nagrody i dyplomy.

Poniżej zamieszczamy formularz zgłoszeniowy, który nalezy wypełnić i wysłać na adres: Centrum Paderewskiego w Kąśnej DolnejKąśna Dolna 17 | 33-190 Ciężkowice | biuro@centrumpaderewskiego.pl | www.centrumpaderewskiego.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Przeglądu

Formularz zgłoszeniowy

Kategoria: I / II / III / IV (właściwe zaznaczyć)……………………………………………………………………

Pełna nazwa szkoły………………………………………….………………….……………………………………………..

Adres szkoły……………………………………………….……………………….................................................................

Telefon/faks ………………………………………….…………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko dyrektora szkoły……………………..……….………………………………………………………...

Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu………….……………………………….............................................

Imię i nazwisko opiekuna solisty lub zespołu.……….……………….…………………………………………….

Liczba występujących uczniów (dotyczy tylko zespołów)……….….….………………..……………………

Tytuł pieśni …………………………………………….…………………………………………………………………………

Czas trwania występu (do 10 minut)………………….……………………………………………………………….

Inne ważne informacje (organizacyjne, techniczne, pozostałe)

…………………………………………….…………………………………..………………………………………………………..

…………………………………………….……………………………………….…………………………………………………...

……………..…………………………………………….……………………………………………………………………………..

Miejscowość, data Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły

……………………………………... ………………………………………...