Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-03-13 07:38:17 przez system

Konkurs na spot reklamowy

<html />

Miejski Dom Kultury i Kino Regis zapraszają do uczestnictwa w konkursie na spot reklamowy miasta Bochnia z okazji obchodów 760-lecia lokacji miasta.

Prace konkursowe można składać od 18 marca do 20 września 2013 r. w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w godzinach 8 - 16. Pula nagród wynosi 2000 zł

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Bochni, ul. Regis 1, 32-700 Bochnia

 2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów (nie mogą w nim brać udziału zawodowi twórcy oraz absolwenci i studenci szkół filmowych.)

 3. Tematyka filmów konkursowych:
  Organizatorom zależy na uzyskaniu oryginalnego autorskiego spotu, który w sposób nieszablonowy reklamowałby Bochnię.

 4. Warunki techniczne:
  • spot zgłaszany do konkursu może być zrealizowany dowolną techniką video lub animacji
  • spot musi być zapisany na płycie DVD (format dvd-video, ostatecznie avi)
  • czas trwania spotu: od 30 do 60 sekund.
  • w spocie nie może być zawarta czołówka (z imieniem i nazwiskiem autora)
  • płytę DVD należy opatrzyć opisem, zawierającym: czas trwania spotu oraz imię i nazwisko autora
  • jeden autor może zgłosić maksymalnie dwa spoty
  • warunkiem przyjęcia spotu do konkursu, jest dołączenie wypełnionej karty uczestnictwa w terminie określonym w regulaminie

 5. Materiały zgłaszane do konkursu nie będą zwracane.

 6. Spoty będą oceniane dwuetapowo, przez powołane przez organizatora Jury:
  a) I etap - sprawdzenie spełnienia warunków technicznych spotu (patrz punkt 4),
  b) II etap - ocena merytoryczna spotu (patrz punkt 7).

Niewypełnienie warunków I etapu, automatycznie eliminuje spot z udziału w II etapie.
Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

 1. Wyłaniając zwycięzcę Konkursu Jury weźmie przede wszystkim pod uwagę oryginalne, nowatorskie i kreatywne podejście w ukazaniu atrakcji miasta. Ważnym elementem, podczas oceny spotów, będzie zaprezentowany pomysł i idea. Technika wykonania czy budżet przeznaczony na produkcję spotu nie będą czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu, ale będą brane pod uwagę w ogólnej ocenie.

 2. Twórcy spotów konkursowych rywalizować będą o I, II i III miejsce. Pula nagród w konkursie wynosi 2000 zł. Jury zadecyduje o podziale puli nagród przewidzianej w konkursie. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania żadnej nagrody. Od nagród o wartości powyżej 760 zł pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

 3. Organizator przewiduje możliwość wykorzystania zwycięskiego filmu w kampaniach reklamowych miasta Bochnia przez okres 1 roku (licząc od dnia zakończenia konkursu), pod warunkiem zawarcia odrębnych umów dotyczących przekazania praw autorskich do spotu.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość negocjowania ze zwycięzcą ostatecznego kształtu spotu.

 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez autorów filmów
  postanowień ustawy o prawach autorskich.

 6. Organizator określa czas trwania konkursu - od 18 marca 2013 r. do 20 września 2013 r. Płytę DVD wraz z kartą uczestnictwa należy dostarczyć (osobiście lub przesyłką) do 20 września 2013 r. do godz. 16.00, na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Regis 1, 32 – 700 Bochnia.

 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Karty uczestnictwa wydawane są w sekretariacie MDK w godz. 8.00 – 16.00, lub do pobrania ze strony www.mdkbochnia.pl

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można u organizatora – osobiście lub telefonicznie w godz.8.00 – 16.00, tel. 14 611 69 01, 14 611 69 35 ub na stronach internetowych: www.mdkbochnia.pl www.kino.bochnia.pl