Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-02-14 19:52:50 przez system

Konkurs plastyczny „Abstrakcja”

Miejski Dom Kultury w Bochni ogłasza konkurs plastyczny „Abstrakcja”. Regulamin poniżej.

Założenia artystyczne konkursu

 1. Praca nie powinna przedstawiać ani naśladować rzeczywistości, może być wykonana technikami tradycyjnymi bądź nawiązywać do następujących konwencji - action painting, taszyzm, informel (wykorzystanie spontanicznego, nieskrępowanego regułami malarskimi gestu bezpośredniego rozlewania, chlapania farby na płótno)
 2. Technika dowolna płaska (malarstwo, rysunek, techniki mieszane, łączone, itp.)
 3. fotografie same w sobie nie będą oceniane (mogą być inspiracją albo częścią pracy)
 4. technika kolażu tylko z elementami wykonanymi odręcznie
 5. Format pracy max 50x70 cm (najlepiej w formacie A4, A3, A2)
 6. Kryteria oceny: samodzielna koncepcja ogólna, wartości plastyczne (ekspresja, estetyka)

Regulamin konkursu

 1. Konkurs organizowany jest przez Miejski Dom Kultury w Bochni.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 3-6 latki, kl. I-III, kl. IV-VI, gimnazjum, pozostali.
 3. Składane prace należy oprawić w papierową ramkę (nie większą niż 4 cm), na niej opisać (imię, nazwisko, klasa/wiek, szkoła) oraz wypełnić kartę zgłoszenia (dostępna w sekretariacie oraz na stronie MDK www.mdk.bochnia.pl).
 4. Karty zgłoszenia oraz prace nadsyłać lub składać osobiście do 21 marca 2014 r. w sekretariacie MDK (decyduje data wpływu) przy ul. Regis 1, w godzinach 8.00 – 16.00 (proszę nie przyklejać karty z tyłu pracy gdyż stanowi ona odrębną dokumentację konkursu)
 5. Skład jury zostanie podany na stronie MDK do 26 marca 2014 r.
 6. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie MDK do końca marca.
 7. O terminie rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem szkół.
 8. Zgłaszając się do konkursu jego uczestnik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonej pracy. W przypadku sprzeczności tego oświadczenia z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązuje się do wyłącznego i całkowitego naprawienia wszelkich szkód i prawnie uzasadnionych roszczeń powstałych z tego tytułu.
 9. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie jego prac na wystawie pokonkursowej oraz nieodpłatne opublikowanie w „Kronice Bocheńskiej” i na stronie internetowej MDK.
 10. Jury konkursu ma prawo odrzucić prace odbiegające od tematu lub wadliwe technicznie.
 11. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie ekspozycji.
 12. Nadesłane prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej w MDK do końca maja – po tym terminie można odbierać prace.
 13. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.