Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2016-04-01 14:37:26 przez system

Można składać oferty na Bocheńską Scenę Letnią

Burmistrz Bochni zawiadamia, że określił zasady i tryb przeprowadzenia konkursu w sprawie realizacji zadania publicznego w roku 2016 w dziedzinie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. Bocheńska Scena Letnia 2016.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których termin realizacji mieści się w okresie pomiędzy 15 maja a 30 września 2016 r. Termin składania ofert upływa 22 kwietnia.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32 – 700 Bochnia (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść zarządzenia burmistrza miasta oraz regulamin konkursu zostały zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej miasta Bochnia www.bochnia.pl w dziale „Miasto”, w zakładce „Organizacje Pozarządowe”, a także na stronie Bocheńskiego Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umbochnia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: Marek Maciuszek – pełnomocnik burmistrza miasta ds. organizacji pozarządowych, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 7, tel. 014 614 91 82, e-mail: ngo@um.bochnia.pl