Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-08-01 17:26:13 przez system

1,5 mln zł na bezpłatny Internet w Gdowie

Gmina Gdów została rekomendowana do otrzymania dofinansowania w wysokości 1 239 909 zł na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gdów”.

Rekomendacji do dofinansowanie udzielono 38 jednostkom samorządu terytorialnego z całej Polski. Wniosek złożony przez Urząd Gminy Gdów otrzymał najwięcej punktów i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Gminie Gdów przyznano 100% wnioskowanej kwoty dofinansowania.

Dofinansowanie będzie wykorzystane na pokrycie kosztów dostępu do Internetu; pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania; szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla beneficjentów; dofinansowanie kosztów operacyjnych oraz kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników odpowiedzialnych za realizację działania oraz promocję projektu.

Grupę docelową w projekcie stanowią dzieci i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz gospodarstwa domowe, które spełniają kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych.

Zadanie przewiduje wybudowanie sieci teleinformatycznej (3 stacje szkieletowe, 10 stacji bazowych), zakup 100 zestawów komputerowych (70 zestawów zostanie zainstalowanych w gospodarstwach domowych, a pozostałe 30 trafi do sześciu szkół podstawowych na terenie Gminy Gdów), szkolenia dla beneficjentów oraz zakup i dostarczenie darmowego dostępu do Internetu dla beneficjentów.

Okres realizacji zadania wynosi 3 lata, a okres zachowania trwałości rezultatów projektu to kolejne 5 lat. Podpisanie umowy zaplanowane jest wstępnie na wrzesień br.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1 450 000,00zł. Gminie Gdów przyznano dofinansowanie z zewnątrz w kwocie 1 239 909 zł, co stanowi 100% wnioskowanej kwoty. Wkład własny samorządu stanowi 15% kosztów kwalifikowanych projektu.