Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-01-30 17:16:12 przez system

42 cyfrowe szkoły w Małopolsce

Od początku tego roku 42 małopolskie szkoły korzystają ze sprzętu zakupionego w ramach pilotażu rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. W naszym województwie na realizację programu wydano 4 mln 576 tys. złotych.

W Małopolsce do udziału w programie zgłosiły się 383 szkoły ze 108 gmin. Wymagania formalne spełniły wnioski z 97 placówek (46 samorządów). W sumie zgłoszono zapotrzebowanie na łączną kwotę ponad 10 mln. złotych.

W związku z ogromnym zainteresowaniem programem, łączna kwota wnioskowanego wsparcia była znacznie wyższa od kwoty przyznanej na realizację programu dla województwa małopolskiego. Za najbardziej obiektywny tryb wyboru placówek, które otrzymają dofinansowanie, przyjęto publiczne osowanie.

Przeprowadzono je 14 maja 2012 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Do obserwacji zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, których wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz media. Nagranie video przebiegu losowania zostało zarejestrowane i udostępnione na stronie internetowej urzędu. Losowanie przeprowadzono odrębnie dla dwóch wariantów programu. W wariancie pierwszym losowano spośród 89 szkół, w drugim – 8 szkół. W każdym z wariantów losowano z trzech koszyków: szkół małych (29), średnich (50) i dużych (18).

6 lipca samorządy otrzymały promesy, które umożliwiły ogłoszenie przetargów i zakup sprzętu. Do 31 grudnia ub. roku sprzęt dostarczono do wszystkich 42 szkół. Pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili wizyty monitorujące, podczas których sprawdzano, czy sprzęt został zainstalowany oraz czy jest aktywnie wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli.

Program „Cyfrowa szkoła” skierowany jest do uczniów i nauczycieli klas IV-VI publicznych szkół podstawowych dla których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Dzięki programowi szkoły mogły kupić pomoce dydaktyczne m.in. przenośne komputery, drukarki, skanery, tablice interaktywne, projektory itp. Szkoły, w zależności od liczby uczniów, mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości od maksymalnie 90 (małe szkoły) do maksymalnie 200 tys. złotych (duże szkoły).

Organy prowadzące musiały zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 proc. wartości zadania objętego dofinansowaniem. Wyjątkiem były sytuacje, gdy zakup był kwalifikowany jako wydatek inwestycyjny (w praktyce dotyczy to np. bardzo drogiego sprzętu) – wtedy wkład własny powinien był wynieść 50 proc. Organy prowadzące były również zobowiązane do zapewnienia uczestnictwa co najmniej 20% nauczycieli klas IV-VI w szkoleniach z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym (w ramach środków przewidzianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli) oraz do pokrycia kosztów administrowania.

Program podzielono na dwa warianty. W pierwszym z nich sprzęt jest wykorzystywany wyłącznie w szkole, a w drugim może być udostępniany uczniom do domu.

Na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla całego kraju przewidziano z budżetu państwa 44 mln złotych.