Kategoria: Region
Opublikowano: 2020-01-20 19:56:00 przez eb

AGH będzie Uczelnią Badawczą

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się otwarte posiedzenie Senatu z okazji uzyskania przez uczelnię statusu jednostki badawczej. W spotkaniu z pracownikami i studentami wziął udział Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

AGH znalazła się w gronie 10 laureatów pierwszego konkursu programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) zajmując trzecie miejsce w tym zestawieniu. Program ten to jedna z najważniejszych inicjatyw Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konstytucji dla Nauki.

Celem projektu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. 
Jednym z głównych celów projektu w AGH jest umiędzynarodowienie uczelni oraz uczynienie z niej nowoczesnego uniwersytetu technicznego, który
w perspektywie 10-15 lat stanie się atrakcyjnym miejscem studiowania
i pracy na równi z uniwersytetami europejskimi.

Zwiększenie środków finansowych na badania (blisko 370 mln zł dodatkowych środków w okresie najbliższych 7 lat) pozwoli kadrze akademickiej skoncentrować się w większym stopniu na działalności naukowej i podnoszeniu jakości kształcenia. Dodatkowa subwencja oznacza również możliwość konkurowania z uczelniami z czołówki międzynarodowych rankingów oraz wzmocnienie współpracy badawczej
z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali światowej.
Beneficjentami dodatkowych środków finansowych będą również te grupy badawcze, które pracują w tzw. priorytetowych obszarach badawczych (POB).

W Akademii wyodrębniono następujące: 
• Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii
i magazyny energii,
• Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym,
• Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju,
• Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie
i projektowanie, aż do prototypów,
• Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą,
• Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe
i sterowania,
• Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów
i przyszłościowych technologii,
• Przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii ekstremalne stany materii, zastosowania transdyscyplinarne.