Kategoria: Region
Opublikowano: 2008-10-28 04:59:43 przez system

Czas na składanie wniosków

Zbliża się termin naboru wniosków na wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie od 17 listopada 2008 roku do 15 stycznia 2009 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego — Instytucji Wdrażającej odpowiedzialnej za przeprowadzenie procedury naboru.
Lokalne Grupy Działania ubiegające się o dofinansowanie w ramach Osi IV Leader zobligowane są do złożenia wraz z wnioskiem o wybór LGD do realizacji LSR pierwszego wniosku w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania".
Pomoc w ramach powyższego działania przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu, dla jednej LGD stanowi iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, na obszarze objętym LSR (według stanu na 31 grudnia 2006 r.) i kwoty 29 zł.

Lokalne Grupy Działania, ubiegające się o dofinansowanie będą mogły uzyskać wsparcie w formie refundacji kosztów poniesionych m.in. w zakresie:
? badań nad obszarem objętym LSR;
? informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;
? szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;
? wydarzeń o charakterze promocyjnym, związanych z obszarem działania LGD i LSR;
? szkolenia lokalnych liderów;
? animowania społeczności lokalnych;
? kosztów bieżących- administracyjnych, związanych z działalnością LGD.

Beneficjenci LGD, ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działania będą mogli ubiegać się o środki raz w roku, składając wnioski nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok, na który ma zostać przyznana pomoc.
Dofinansowanie uzyskane w ramach realizacji w/w działania przyczyni się do sprawnej i efektywnej pracy Lokalnych Grup Działania, wybranych w ramach Osi IV Leader, jak również korzystnie wpłynie na doskonalenie zawodowe osób uczestniczących i zaangażowanych w realizację Lokalnych Strategii Rozwoju.