Kategoria: Region
Opublikowano: 2019-03-14 20:34:11 przez system

Dziś ruszył nabór do Funduszu Dróg Samorządowych

- Od dziś małopolskie samorządy mogą składać wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. To środki, dzięki którym także na poziomie lokalnym będą mogły szybciej powstawać bezpieczne i nowoczesne drogi. Z perspektywy mieszkańców oznaczają one lepszy dojazd do szkoły, sklepu, ośrodka zdrowia czy większego miasta. Dlatego zachęcam do składania wniosków i skorzystania z tego dofinansowania – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik na briefingu prasowym dotyczącym naboru w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wnioski można składać do 15 kwietnia 2019 roku. Dla województwa małopolskiego w ramach podziału środków w 2019 roku na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy została ustalona kwota w wysokości 298 120 004, 89 zł, w tym w pierwszej kolejności dofinansowanie w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych uzyskają projekty znajdujące się liście zadań zakwalifikowanych do otrzymania w 2019 roku dotacji w ramach prowadzonego we wrześniu 2018 roku naboru do ostatniej edycji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może rozpocząć się w tym roku, wynosi 73 433 654,24 zł na każdy kolejny rok.

  • To znacząca kwota, z której będą mogły skorzystać samorządy. Doskonale wiem, jak trudne dla samorządów są do zrealizowania inwestycje drogowe. Tymczasem to właśnie dobra infrastruktura jest podstawą rozwoju gminy czy powiatu. Dlatego jestem przekonany, że dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych uda się zrobić zdecydowany krok do przodu, jeśli chodzi o stan lokalnej infrastruktury – dodał wojewoda.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego zadania to 30 mln zł. Jego wysokość będzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jednostek, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść aż do 80% kosztów realizacji zadania.
Dofinansowanie można uzyskać na:
1. budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych oraz budowę, przebudowę lub remont dróg gminnych,
2. przebudowę dróg wewnętrznych, które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
3. budowę, przebudowę lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi,
4. przebudowę lub remont mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej.

Wniosek składa do wojewody właściwy zarządca drogi. Wnioski ocenia komisja powołana przez Wojewodę Małopolskiego. Po dokonaniu oceny komisja ustala listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a następnie pisemnie informuje wnioskodawcę o umieszczeniu na liście. Następnie Wojewoda Małopolski przedstawia listę zadań rekomendowanych do dofinansowania Ministrowi Infrastruktury, po czym lista zostaje przedstawiona do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów, który może jednocześnie dokonać na niej zmian oraz wskazać do dofinansowania dodatkowe zadania powiatowe lub zadania gminne.

Komisja, dokonując oceny, będzie kierować się wyrównywaniem potencjału społeczno-gospodarczego, poprawą jakości życia mieszkańców i zapewnieniem spójności terytorialnej na obszarze województwa, biorąc pod uwagę:
1. poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2. zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
3. podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów,
4. zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych,
5. poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku:http://muw.pl/default.aspx?page=dla_samorzadow