Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-07-25 15:43:53 przez system

Gdów: koniec rewitalizacji Zarabia

<html />

W ostatnich tygodniach trwały prace budowlane związane z modernizacją gdowskiego Zarabia. Całkowita powierzchnia zagospodarowania objęła ponad 1,3ha.

W ramach inwestycji wybudowane zostały ścieżki spacerowe o szerokości 1,5m, ciąg pieszo-jezdny wzdłuż rzeki Raby (od mostu do wejścia na błonia) o szerokości 2,5m, oświetlenie parkowe oraz zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery).

Pierwszy etap prac polegał na wykarczowaniu krzaków i zarośli, oczyszczeniu terenu z gałęzi i liści oraz przeprowadzeniu prac pomiarowych. Następnie przystąpiono do wykonania instalacji elektrycznej oświetlenia parkowego oraz rozpoczęły się roboty ziemne i wykonanie podbudowy. Kolejny etap prac polegał na ułożeniu obrzeży i wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej. Ostatni etap zadania obejmował montaż lamp parkowych oraz elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery).
Całkowita wartość zadania wyniosła 203 130 zł. Inwestycja była współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi. Dofinansowanie wyniosło 70% kwoty netto czyli ponad 115 000zł.

W ramach prac dodatkowych wykonano:
- plac zabaw dla dzieci,
- oświetlenie uliczne na długości około 150m przy boisku sportowym wzdłuż ul. Łapanowskiej na Zarabiu,
- drogę ewakuacyjną z błoń na Zarabiu oraz zamontowano dodatkowe oświetlenie,
- zmodernizowano scenę plenerową na błoniach (podniesiono i wzmocniono konstrukcję dachu nad sceną),
- ułożono nowy asfalt na ul. Spacerowej (droga dojazdowa do błoń).

Koszt prac uzupełniających wyniósł około 90 000zł. i w całości został pokryty z budżetu Gminy Gdów.

Uroczyste otwarcie odnowionego terenu rekreacyjnego na Zarabiu odbędzie się 5 sierpnia o godzinie 17:00 podczas Święta Ziemi Gdowskiej.