Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-01-31 19:15:12 przez system

III stopień zagrożenia smogiem dla Krakowa

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (300 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Mając na uwadze aktualną sytuację oraz prognozy (krótkoterminową i 5-dniową) postanowiono podjąć działania określone w obowiązującym „Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”.
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego postanowił wprowadzić III stopień (najwyższy) alarmowy.

Czas obowiązywania: 2 doby (do 2 lutego do godz. 12.00)
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska monitoruje sytuację (stacje pomiarowe) i na bieżąco przekazuje dane służące do sformułowania komunikatów. Działania będą realizowane przez wszystkie odpowiedzialne służby. Miasto Kraków niezależnie podejmuje działania w ramach kompetencji samorządu.

Zalecenia dotyczące ochrony zdrowia
Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:
• unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
• ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
• osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Zasadnicze zaplanowane działania krótkoterminowe:
• unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
• ograniczenie dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
• osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.
• apel o zaprzestanie palenia w kominkach oraz zaprzestanie stosowania paliw o niskiej jakości,
• wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej (dla osób z dowodem rejestracyjnym),
• wzmożone kontrole palenisk domowych przez Straż Miejską Miasta Krakowa,
• wzmożone kontrole procesów technologicznych mających wpływ na poziom stężenia,
• zalecenie wzmożenia kontroli jakości spalin (Policja, ITD.)
• apel do ZDR o rozważenie ograniczenia uciążliwych procesów technologicznych
• przekazanie powyższych zaleceń dla gmin sąsiadujących z Krakowem