Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-01-29 15:19:40 przez system

Jest szansa na wschodnią obwodnicę miasta

Miasto Tarnów i Gmina Tarnów uzgodniły kompromisowy wniosek dotyczący przebiegu tzw. obwodnicy wschodniej Tarnowa. Zarówno miasto, jak i gmina zgodziły się na trasę „niebieską”, biegnącą po stronie gminy wzdłuż granic administracyjnych miasta. Teraz wspólne stanowisko przesłane zostanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

- Taką decyzję podjęliśmy podczas spotkania, na które zaprosiłem do urzędu wicemarszałka Romana Ciepielę, dyrektora krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jacka Grygę oraz wójta Gminy Tarnów – mówi zastępca prezydenta Henryk Słomka-Narożański. – Nasza reakcja była konieczna ze względu na fakt, że KOPI, czyli Komisja Opiniowania Projektów Inwestycyjnych przy GDDiA w Warszawie, wysłała do środowiskowego zaopiniowania przebieg tzw. obwodnicy wschodniej trasą „zieloną”, skrajnie niekorzystną dla nas, bo biegnącą w całości przez miasto. Stało się tak, mimo że tę trasę już oprotestowaliśmy, nie akceptowała jej gmina, także krakowski oddział GDDKiA opiniował inny przebieg.

Na konieczność porozumienie miasta i gminy oraz wystąpienia ze wspólnym wnioskiem do RDOŚ wskazywał dyrektor Gryga, mówiąc, że rozbieżność stanowisk co do przebiegu planowanej obwodnicy znacznie wydłuży i tak długotrwałe procedury. – Teraz, dzięki wspólnemu stanowisku, po pierwsze znacznie skróci się postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji środowiskowej, po drugie będą dużo większe szanse i możliwości na pozyskanie środków, a po trzecie szybciej można będzie przystąpić do realizacji inwestycji – podsumowuje Henryk Słomka-Narożański.

Podczas spotkania dyrektor Jacek Gryga poinformował również, że realny termin oddania do użytku odcinka autostrady z Tarnowa do Dębicy to trzeci kwartał bieżącego roku. – Dla nas to świetna informacja, bo oznacza ona zdecydowane odciążenie ruchem alei Jana Pawła II i tym samym zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców okolicznych osiedli – dodaje wiceprezydent.