Kategoria: Region
Opublikowano: 2018-07-10 20:47:31 przez system

Kraków: budynek kładzie się cieniem na prezydencie

Wojewoda małopolski stwierdził rażące naruszenie prawa przez prezydenta Jacka Majchrowskiego, który wydał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego na osiedlu Kolorowe w Nowej Hucie, mimo, że projektowany budynek naruszałby dobra innych osób. Po prostu – zacieniałby mieszkania już istniejące. Poniżej prezentujemy uzasadnienie tej decyzji.

5 lipca 2018 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję, stwierdzającą nieważność decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z 12.04.2013 r., którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową na parterze oraz garażem podziemnym, wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., eNN, gazową, wentylacją mechaniczną, elementami małej architektury (murami oporowymi), miejscami postojowymi nadziemnymi, oraz zjazdem z drogi wewnętrznej, wraz z przyłączem kanalizacji ogólnospławnej, przy al. Jana Pawła II w Krakowie (…)”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania rozpoznawczego ustaliliśmy, że weryfikowana decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z 12.04.2013 r. jest dotknięta wadą określoną w art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, skutkującą stwierdzeniem jej nieważności.
Rażące naruszenie prawa Art. 156 § 1 pkt 2 mówi mianowicie, że: „Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która (...) została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa”.
Wyjaśnijmy, że rażące naruszenie prawa (w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 Kpa), jak wynika z utrwalonego orzecznictwa sądu administracyjnego, to takie naruszenie, w wyniku którego powstają skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia praworządności. Istotne znaczenie ma też zawsze ocena skutków społeczno-ekonomicznych, jakie to naruszenie prawa pociąga.
Chodzi m.in. o przepisy dotyczące nasłonecznienia pomieszczeń sąsiednich budynków Organ rozpoznający wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę zobowiązany jest ocenić, na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej, czy dojdzie do poszanowania – występujących w obszarze oddziaływania obiektu – uzasadnionych interesów osób trzecich (art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego), ze szczególnym uwzględnieniem m.in. przepisów dotyczących nasłonecznienia pomieszczeń budynków sąsiadujących z planowaną inwestycją.
Zdaniem Wojewody Małopolskiego organ I instancji (Prezydent Miasta Krakowa) niewłaściwie zbadał projekt budowlany w kwestii związanej ze spełnieniem wymogów zawartych w § 60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie.
Stosownie do § 60 ust. 1 tego rozporządzenia, pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8.00-16.00, natomiast pokoje mieszkalne – w godzinach 7.00-17.00. Jednocześnie (w myśl § 60 ust. 2 ww. rozporządzenia) w mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się ograniczenie tego wymagania co najmniej do jednego pokoju, przy czym w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia.
Braki i błędy w analizie inwestoraAnaliza spełnienia wymogu naturalnego oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych powinna być zatem sporządzona przez projektanta i stanowić element opisu projektu. Innymi słowy obowiązkiem inwestora jest wykazanie, że wymogi te zostały spełnione. Jeśli inwestor tego nie uczyni, nie powinien uzyskać decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.
Tymczasem z przedłożonej analizy nie wynika, czy wszystkie mieszkania usytuowane w północno-zachodniej części budynku wielorodzinnego os. Kolorowe nr 25 z orientacją okien w kierunku projektowanego budynku mają zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 7.00 – 17.00.
Ponadto przedłożona do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę Analiza przesłaniania oraz dostępu światła dziennego do budynków jest wadliwa, ponieważ prawidłowo sporządzona analiza nasłonecznienia powinna być dokonywana na każdy z dni równonocy (21 marca i 21 września) odrębnie. Natomiast przedłożona przez inwestora analiza z lipca 2010 r. nie zawiera żadnych informacji o dacie, dla której prowadzone były zawarte tam wyliczenia. Informacji tych nie ma również w wyjaśnieniach do tego opracowania. Stwierdzono w nich jedynie: „Zgodnie z obowiązującymi przepisami istniejące budynki będą miały zapewniony dostęp do światła słonecznego przez co najmniej trzy godziny w dniach równonocy”.
Braki w pozwoleniu na budowęNależy zatem stwierdzić, że organ I instancji (Prezydent Miasta Krakowa) nie rozważył wnikliwie zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego. Zdaniem Wojewody Małopolskiego nie powinno bowiem budzić wątpliwości, że przedłożona do dokumentacji projektowej Analiza przesłaniania oraz dostępu światła dziennego do budynków nie jest opracowaniem wolnym od wad, a analiza zgromadzonego materiału dowodowego wskazywała na możliwość niepełnienia wymogów z § 60 przywołanego powyżej rozporządzenia.
Obowiązkiem organu administracji przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę jest dokonanie sprawdzeń, o których mowa w art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego, a ustalenia i rozważania w tej materii winny znaleźć się w uzasadnieniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.(art. 107 § 1 i 3 Kpa).
Tymczasem organ I instancji (Prezydent Miasta Krakowa) w ogóle nie odniósł się do kwestii związanych z zacienieniem. Dołączona do sprawy dokumentacja projektowa w tym zakresie była niewystarczająca. Prezydent Miasta Krakowa nie skorzystał z ustawowych uprawnień przyznanych mu art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego i nie wezwał inwestora do przedłożenia prawidłowo sporządzonej analizy zacienienia.

Wojewoda Małopolski musiał stwierdzić nieważność pozwolenia na budowęMając na uwadze powyższe, Wojewoda Małopolski stwierdził, że działanie Prezydenta Miasta Krakowa – w zakresie braku zbadania problematyki zacienienia istniejących budynków przez budynek nowo powstały, a zwłaszcza tego, czy budowa nie doprowadzi do niedopuszczalnego (niezgodnego z przepisami) zacienienia mieszkań w północno-zachodniej części budynku wielorodzinnego os. Kolorowe nr 25 oraz zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie inwestorowi pozwolenia na budowę – zostało przeprowadzone z rażącym naruszeniem procedury administracyjnej. Przypomnijmy, że art. 7 oraz art. 77 § 1 Kpa nakładają na organy administracyjne obowiązek podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, a także wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego.
Podjęte przez Prezydenta Miasta Krakowa w toku postępowania czynności dowodowe w sposób oczywisty były niewystarczające do należytego zbadania sprawy i wydania weryfikowanej decyzji. Za rażące naruszenie wskazanych powyżej przepisów należy uznać przede wszystkim fakt, że organ I instancji nie zgromadził należycie materiału dowodowego, nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego dla jednej z podstawowych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności – a mianowicie ustalenia, czy nowo projektowany obiekt nie będzie powodował ponadnormatywnego zacienienia mieszkań w północno-zachodniej części budynku wielorodzinnego os. Kolorowe nr 25.
Wojewoda Małopolski, dokonując kontroli decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, przeprowadził kontrolę decyzji w pełnym zakresie i stwierdził, że doszło do zatwierdzenia projektu budowlanego posiadającego wady. Pozwolenie na budowę zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane w związku z § 60 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Ponadto niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia praworządności są skutki społeczno-ekonomiczne wydanej decyzji, bowiem z przedłożonej dokumentacji projektowej nie wynika, że mieszkania w północno-zachodniej części budynku wielorodzinnego os. Kolorowe nr 25, będą miały normatywny czas nasłoneczniania.
Podsumowując, w sprawie zakończonej tą decyzją nie ustalono zatem wszystkich istotnych okoliczności i wydano nieprawidłową decyzję, nieadekwatną do zaistniałego w sprawie stanu faktyczno-prawnego.
Czy nasłonecznienie jest wystarczające? Na marginesie zaznaczamy, że Wojewoda Małopolski – w związku z przeprowadzonym postępowaniem w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wydaniem przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzji z 12.04.2013 r. – posiada z urzędu wiedzę, że mieszkania w północno-zachodniej części budynku wielorodzinnego os. Kolorowe nr 25 mają zapewniony dostęp do światła słonecznego w dniach równonocy tylko w godzinach od 15:00-17:00. Niezależnie bowiem od projektowanego budynku do godziny 15:00 mieszkalnia zlokalizowane w północno-zachodnim narożniku są zacieniane przez wysuniętą w kierunku zachodnim część tego budynku. Zatem już na obecnym etapie mieszkania te nie mają zapewnionego normatywnego czasu nasłonecznienia, o którym mowa w § 60 warunków technicznych. Natomiast nowo projektowany budynek będzie powodował dodatkowe zacienienie w godzinach 16:15 – 17:00.

Foto z Wikipedia