Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-12-28 16:25:49 przez system

Kraków przetestuje "błękitny" węgiel

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu dostarczy, a Miasto Kraków rozdysponuje wśród mieszkańców ok. 400 ton niskoemisyjnego, bezdymnego paliwa węglowego. Pilotażowy program będzie dotyczył dzielnicy Swoszowice.

Miasto Kraków, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Dzielnica X Swoszowice podpisały porozumienie w sprawie przeprowadzenia programu pilotażowego spalania niskoemisyjnego paliwa bezdymnego na udostępnionych w tym celu obiektach zlokalizowanych w tej dzielnicy Krakowa. W myśl porozumienia, zabrzański instytut badawczy dostarczy do Krakowa ok. 400 ton tzw. błękitnego węgla. Tech­nicz­nie rzecz bio­rąc jest to zwy­kły węgiel opa­łowy, który prze­szedł pro­ces nie­mal cał­ko­wi­tego odga­zowa­nia. Od koksu różni się tym, że pro­du­ko­wany jest ze zwy­kłego węgla ener­ge­tycz­nego, który jest tań­szy od węgla koksującego. Ma ok. 5% czę­ści lot­nych, dzięki czemu łatwo się zapala. Co bardzo ważne, wstępne bada­nia w jed­nej z kamie­nic w Zabrzu wska­zują, że w przypadku spalania przetworzonego węgla emisja pyłów spada o 40%, smoły o 75% oraz benzo-a-pirenu aż o 90%.

Nowe paliwo, które w styczniu ma zostać dostarczone do Krakowa, będzie przekazywane mieszkańcom za darmo, nie licząc kosztu transportu ze składu przy ul. Myślenickiej do posesji, które wezmą udział w pilotażu. Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do siedziby dzielnicy X Swoszowice. – Liczymy, że stosowanie przez mieszkańców nowego, niskoemisyjnego paliwa przyczyni się do natychmiastowego spadku zanieczyszczenia powietrza w tej części Krakowa. W trakcie realizacji programu, prowadzone będą badania dotyczące emisji – informuje Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa.

W przyszłości, błękitny węgiel będzie można wprowadzić na szerszą skalę, np. w aglomeracji krakowskiej, gdzie nie jest planowane wprowadzenie zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania posesji.