Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-03-08 18:36:02 przez system

Która jednostka OSP najlepsza w Małopolsce?

<html />

Rusza konkurs na najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Małopolsce. Do wygrania 50 tysięcy złotych, ufundowane przez województwo małopolskie. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 marca.

Uczestnikami konkursu mogą być Ochotnicze Straże Pożarne, działające w całej Małopolsce. Nagroda może być przeznaczona na wyposażenie OSP w sprzęt pożarniczy, wyposażenie ochrony osobistej strażaka, samochody pożarnicze lub na poprawę stanu technicznego bazy.

Do konkursu mogą zgłaszać się jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze których działa dana jednostka OSP. Każda gmina może zgłosić maksymalnie jedną jednostkę OSP, działającą na jej terenie.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I:
• Zgłoszenia zawierające: nazwę jednostki OSP, informację o obszarze działania jednostki oraz uzasadnienie wskazania jednostki - według kryteriów podanych w regulaminie, należy kierować na adres prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP, powiatu, w którym znajduje się dana gmina, w terminie do 30 marca 2012 r.
• Etap I konkursu rozstrzygany jest przez Powiatowe Komisje Konkursowe, które powoływane są przez Prezydium ZOP ZOSP RP w poszczególnych powiatach.
• Powiatowe Komisje Konkursowe w terminie do 16 kwietnia 2012 r. dokonują wyboru jednej OSP spośród wszystkich jednostek zgłoszonych przez gminy w danym powiecie, na podstawie kryteriów ocen wymienionych w regulaminie.
• Zgłoszenie OSP, wybranej przez Powiatową Komisję Konkursową, zawierające: nazwę jednostki OSP, informację o obszarze działania jednostki oraz uzasadnienie wskazania jednostki - według kryteriów podanych w regulaminie, przekazywane jest do Biura Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie niezwłocznie po dokonaniu wyboru, jednak nie później niż do 20 kwietnia 2012 r.

Etap II:
• Wyboru najlepszej jednostki OSP Województwa Małopolskiego, spośród nadesłanych przez Powiatowe Komisje Konkursowe zgłoszeń, dokona - powołana przez Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
• w Krakowie - Regionalna Komisja Konkursowa w składzie: Prezes Zarządu OW ZOSP RP, Wiceprezesi OW ZOSP RP oraz Marszałek Województwa Małopolskiego lub upoważniony przedstawiciel województwa.
• Wybór laureata konkursu nastąpi na podstawie kryteriów ocen wymienionych w regulaminie konkursu.

Konkurs organizuje oddział wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Krakowie. Patronat nad konkursem objął marszałek województwa Marek Sowa.