Kategoria: Region
Opublikowano: 2008-12-17 11:26:47 przez system

Lokalne Grupy Działania wybrane

W województwie małopolskim od 17 listopada 2008 roku do 15 stycznia 2009 roku w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 organizowany jest konkurs na wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR).

W konkursie mogą brać udział, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Lokalne Grupy Działania funkcjonujące na obszarze naszego województwa.
LGD ubiegająca się o dofinansowanie musi złożyć wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami, w tym dokumentem pn. Lokalna Strategia Rozwoju. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej UMWM lub MRiRW.

Samorząd Województwa ma 3 miesiące na ocenę złożonych przez LGD wniosków . Należy pamiętać, że te wnioski, które nie zostaną złożone w terminie lub nie będą posiadały nazwy LGD, jej adresu lub obowiązującego załącznika w postaci LSR - w formie zarówno papierowej, jak i elektronicznej - pozostaną bez rozpatrzenia.
W innych przypadkach beneficjenci będą mieli możliwość dokonania uzupełnień na wezwanie Samorządu Województwa.
Po dokonaniu oceny wniosków o wybór LGD do realizacji LSR oraz podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa na stronie internetowej UMWM zostanie zamieszczona lista rankingowa wszystkich LGD, które złożyły wnioski, wraz z podaniem uzyskanej podczas oceny punktacji oraz informacją i uzasadnieniem, czy dana LGD została zakwalifikowana do realizacji LSR. Lokalne Grupy Działania, wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju zostaną zaproszone do podpisania umowy.

Obecnie na terenie Województwa Małopolskiego funkcjonuje 41 Lokalnych Grup Działania. Na dzisiaj małopolskie LGD skupiają w sobie już 165 gmin ze 175 uprawnionych do aplikowania o środki, co stanowi ok. 94 % gmin województwa objętych LGD. Największa Małopolska Lokalna Grupa Działania skupia w sobie dziewięć gmin, najmniejsze zaś obejmują tylko jedną.